Monitor

De voortgang van de Brede Regeling Combinatiefuncties wordt gemonitord en de impact en resultaten geëvalueerd. Gemeenten dragen bij aan kennisdeling en de daarmee gepaard gaande monitoring zoals ook vastgesteld in de brede Specifieke uitkering ten behoeve van het bevorderen van de gezondheid, sport- en beweegstimulering, cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis.

Onderstaande procedure gaat als gevolg van de herijking van de regeling mogelijk wijzigen.

Gemeenten die deelnemen aan de Brede Regeling Combinatiefuncties wordt jaarlijks gevraagd een vragenlijst in te vullen ter verantwoording van de toegekende middelen vanuit het Rijk. Het Mulier Instituut voert dit onderzoek uit. De vragenlijst is afgestemd op de doelen en afspraken die vanaf 2019 gelden, zoals vastgelegd in de Bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties.

De vragenlijst dient via een online omgeving ingevuld te worden. Jaarlijks in mei krijgen de betreffende gemeenten hiervoor een uitnodiging, inclusief inloggegevens, waarbij het verzoek is om de vragenlijst in te vullen tussen mei en 15 september. Om de vragen volledig te kunnen invullen heeft een gemeente mogelijk de input nodig van interne- (beleidsafdelingen gemeente) en externe partners (werkgevers en uitvoeringsorganisaties). Hiervoor kan een hulptool (Excel bestand) worden gebruikt. In dit Excel bestand is ook toelichting te vinden op bepaalde vragen.

Let op: dit Excel bestand is slechts een hulpmiddel voor het verzamelen van alle gegevens, want uiteindelijk dient een ander bestand te worden ingediend. De verzamelde gegevens uit het Excel bestand kunnen echter wel worden gebruikt bij het invullen van de vragen in de digitale omgeving.

De vragenlijst en hulptool vind je op de website van het Mulier Instituut.

Bij vragen kun je contact opnemen met het Mulier Instituut via brcmonitor@mulierinstituut.nl of 030-7210220.

Panels

Om naast de antwoorden op de jaarlijkse vragenlijst van gemeenten die deelnemen aan de Brede Regeling Combinatiefuncties een breder en meer verdiepend beeld te krijgen, bestaan er vijf panels:

Het Mulier Instituut zet jaarlijks één (en in een enkel geval meerdere) peiling(en) uit onder de deelnemers van de panels, over actuele vraagstukken rondom de inzet van sport- en cultuurcoaches en hun aansturing. Hiermee komt de stem van verschillende betrokkenen terug in de berichtgeving en is er ruimte voor verdiepende vragen aan gemeenten. Doel is om beleidspartners, gemeenten, werkgevers en sport- en cultuurcoaches inzicht te verschaffen en waar nodig bij te dragen aan discussies over de bevraagde onderwerpen.

Het buurtsport- en cultuurcoachpanel en het werkgeverspanel zijn op zoek naar nieuwe panelleden. Hoe groter het panel, hoe beter het de hele doelgroep representeert. Dus ben jij buurtsportcoach, cultuurcoach of werkgever? Geef je dan nu op via deze link.

Downloads