Sport en bewegen in de buurt

Procedure Buurtsportcoaches

 - Sport en Bewegen in de Buurt

De decentralisatie-uitkering Brede Impuls Combinatiefuncties, waar buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches onder vallen, maakt deel uit van het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB). Dit programma loopt eind december 2018 af. De Impuls is echter een structurele regeling waar bestuurlijke afspraken aan ten grondslag liggen. Door de afloop van het programma SBB, dienen de bestuurlijke afspraken over de Brede Impuls Combinatiefuncties geactualiseerd te worden vanaf 2019 en verder. In juli 2018 worden gemeenten geïnformeerd over de nieuwe afspraken.
(bron: Meicirculaire gemeentefonds 2018)

Voor 2018 is het aantal aangevraagde fte buurtsportcoaches en/of combinatiefunctionarissen hoger dan het beschikbare budget. Dit betekent dat het deelnamepercentage van 140% niet gehonoreerd kan worden. Dit geldt voor alle gemeenten die het percentage van 140% (willen) hanteren. Op basis van het overschreden budget is berekend dat dit deelnamepercentage wordt bijgesteld naar 135%.

Lees meer hierover in de decembercirculaire gemeentefonds 2017.

Alle gemeenten komen voor deelname in aanmerking. Gemeenten dienen een gemeentelijke deelnameverklaring in te vullen en te ondertekenen. Gemeenten kunnen meedoen voor 60, 80, 100, 120 of 140% van het toegewezen budget. Hiervoor wordt dezelfde verdeelsleutel gebruikt als voor de Impuls brede scholen, sport en cultuur, namelijk het aantal inwoners tot 18 jaar.

Een normbedrag van 50.000 euro per aangestelde fte buurtsportcoach wordt gehanteerd. De rijksoverheid keert 20.000 euro per fte uit aan gemeenten. Deelnemende gemeenten organiseren 60% cofinanciering vanaf het eerste jaar van deelname. De bedragen worden via een decentralisatie-uitkering aan gemeenten beschikbaar gesteld. Vanuit het programma Sport en Bewegen in de Buurt is in 2012 een extra bedrag beschikbaar gekomen van 8 miljoen euro. Dit is vanaf 2013 verhoogd met 11 miljoen euro, waarmee zo’n 1.000 extra buurtsportcoaches structureel kunnen worden aangesteld.