Sport en bewegen in de buurt

Sport in de Wijk Teylerplein

Doelgroep; Kinderen en jongeren van 6 t/m 14 jaar

'Sport in de Wijk' op het Teylerplein is een laagdrempelige, gratis en structureel sportaanbod voor kinderen tussen de 6 en de 14 jaar. Deze activiteiten worden georganiseerd door de combinatiefunctionaris en sportbuurtwerkers van SportSupport Kennemerland. Het Teylerplein is een Richard Krajicek Playground.

'Sport in de Wijk' heeft verschillende soorten activiteiten met simpelweg als doel om de jeugd in de wijken kennis te laten maken met de sport en ze een sportieve vrijetijdsbesteding te geven. Daarnaast zijn er ook maatschappelijke doelen. Kinderen en jongeren uit de wijk komen met elkaar en elkaars culturen in contact. Dit vergroot de acceptatie en sociale cohesie in de wijk, wat bijdraagt aan een betere veiligheid.

Elke maandag, woensdag en vrijdag staan de sportbuurtwerkers na schooltijd op de Playground. Op het plein komen de volgende sporten vooral aan bod: voetbal, tennis en basketbal. Daarnaast leent SportSupport ook sport- en spelmateriaal uit aan de kinderen of ouders van kleine kinderen, zodat ze zelf aan de slag kunnen.

Er doen gemiddeld 40 kinderen mee aan de georganiseerde activiteiten. Daarnaast gebruiken gemiddeld 15 kinderen het spelmateriaal om zelf spelletjes te doen zonder begeleiding.

Wie is er betrokken?

Het aan bod van 'Sport in de wijk' is onderdeel van het takenpakket van de senior combinatiefunctionaris die stadsdeelgericht is aangesteld. Vanuit zijn functie is hij een bekend en vertrouwd gezicht voor kinderen, ouders en partners in de wijk. Samen met de sportbuurtwerkers voert hij de activiteiten uit. Ook de sportbuurtwerkers zijn bekende gezichten in de wijk en werven actief door kinderen en jongeren aan te spreken op straat. Daarnaast worden nieuwe deelnemers geworven via scholen. De sportbuurtwerkers en combinatiefunctionaris werken ook nauw samen met welzijnsorganisaties, wijkraden en politie. En ze verwijzen regelmatig kinderen en jongeren door naar sportverenigingen in de wijk of gemeente, gevraagd en ongevraagd.

Door de samenwerking met de Richard Krajicek Foundation (RKF) hebben de buurtsportcoaches goed sportmateriaal en herkenbare kleding. En zij kunnen de kinderen bij goed gedrag een beloning (t-shirt) uitreiken. Ook kunnen buurtsportcoaches bij de RKF aangeven wat ze missen op het plein. De RKF gaat dan in gesprek met de gemeente om te kijken of dit gerealiseerd kan worden.

Hoe werkt het?

Kinderen en jongeren komen na schooltijd naar Playground Teylerplein waar de sportbuurtwerkers met sportmateriaal aanwezig zijn. Iedere keer worden twee activiteiten aangeboden, zoals voetbal en basketbal, voetbal en tennis, tennis en basketbal, etc. Daarnaast kunnen jongeren of ouders met kleinere kinderen materiaal lenen, bijvoorbeeld stoepkrijt, springtouwen, ballen.

De voornaamste doelgroep zijn kinderen en jongeren voor wie sporten niet vanzelfsprekend is, en die regelmatig in de wijk 'rond hangen'. Naast het in beweging krijgen van deze jeugd, zijn er ook maatschappelijke doelstellingen. Door middel van sport leren de kinderen en jongeren elkaar en elkaars cultuur kennen. Hierdoor ontstaat meer begrip en acceptatie en wordt de wijk veiliger. Ook leren de deelnemers omgaan met winst en verlies en samenwerken in teams.

Succesfactoren

Een bekend en vetrouwd gezicht in de wijk!
De combinatiefunctionaris en de sportbuurtwerkers komen uit de wijk zelf. Het zijn bekende gezichten voor zowel de jeugd, hun ouders en samenwerkingspartners. Ze spreken de taal van de doelgroep, maar zijn ook in staat netwerken te bouwen en samen te werken met andere organisaties. Ook maken ze de vertaalslag van praktijk naar beleid van gemeente en maatschappelijke organisaties. Kinderen en jongeren uit de wijk kijken op een positieve manier op tegen hen. Dit maakt dat ze veel invloed hebben op de doelgroep. Deelname en afwezigheid wordt geregistreerd en de doelgroep wordt ook aangesproken op afwezigheid.

Samenwerking met landelijke partijen
De samenwerking met de Richard Krajicek Foundation verloopt ook erg prettig en beschouwen we als succesfactor. De combinatiefunctionaris onderhoudt nauw contact met de RKF en wisselen kennis en ervaringen uit. De RKF brengt nieuwe thema's en ontwikkelingen in. De combinatiefunctionaris nodigt de RKF uit bij speciale activiteiten. De goede contacten hebben in 2014 geleid tot een upgrade van een playground naast een Cruyff Court tot RKF Playground. Ook hier wordt de programmering nu verzorgd door de combinatiefunctionaris, in samenwerking met de basketbalvereniging.

Geboekte resultaat

Wekelijks zijn er 20-50 jongeren die deelnemen (per activiteit) aan het aanbod en daardoor structureel bewegen. Voor de kinderen en jongeren levert het in de eerste plaats een leuke vrijetijdsbesteding in hun eigen wijk op. Daarnaast zijn ze 6 uur per week extra aan het bewegen. Dat is goed voor hun motorische ontwikkeling en gezondheid. Goed gedrag wordt gestimuleerd en beloond. Daardoor is er minder overlast, is het plein schoner, veroorzaken jongeren minder overlast en zijn ze gezellig betrokken bij de activiteiten. Het effect hiervan is dus breed: een verbeterde leefomgeving. De buurtsportcoach speelt hierin een grote rol en is soms bijna een 'opvoeder'. Jongeren worden door de buurtsportcoach ondersteund in het realiseren van hun wensen. Zo is een aantal jongeren hierdoor gestart met een opleiding tot sportassistent bij de Cruyff Foundation en Krajicek Foundation. 

Ook komen er steeds meer ouders met kleine kinderen wekelijks terug om materialen te lenen om wat met hun kind te doen. Zo komen de kleinere kinderen al snel in contact met ons en de beweegactiviteiten, waardoor er een doorstroming mogelijk is.

Borging en Verduurzaming

Financiën
De combinatiefunctionaris Velserbroek organiseert activiteiten waarvoor kinderen een eigen bijdrage moeten betalen; hieruit komt een deel van de dekking van zijn activiteiten. De inzet van de combinatiefunctionarisen is structureel onderdeel van het beleid van de gemeenten. Niet alleen op gebied van sport, maar juist binnen meerdere thema's binnen het sociaal domein (veiligheid, leefbaarheid, gezondheid en onderwijs).

Borging van kennis, kwaliteit, evaluatie en monitoring is ingebed in de werkwijze van SportSupport. De uitvoering van alle projecten worden per kwartaal gemonitord en halfjaarlijks geevalueerd. Waar mogelijk vindt doorontwikkeling plaats in afstemming met de gemeenten. Kennis en kwaliteit is geborgd door structurele teamoverleggen (CF's onderling), beoordelingscyclus, interne studie-momenten (CF's) en bezoek aan kennisdagen (Sport in de Buurt, Brede School, Krajicek, Cruijff, etc.). Daarnaast zijn wij gestart met tevredenheidsonderzoeken onder samenwerkingspartners en werknemers. Deze onderzoeken willen wij jaarlijks terug laten komen.

Samenwerking is core business. Dit wordt ook gestimuleerd en gefaciliteerd vanuit SportSupport en de gemeenten. En in het kader van de 3 decentralisatieregelingen wordt het tevens opgelegd door de gemeenten en verwerkt in de jaarlijkse projectplannen. De CF's zijn gebiedsgericht (dorpskern, stadsdeel) ingezet en acteren als spin in het web. In alle projecten is samenwerking opgenomen, met scholen, sportverenigingen, wijkraden/zelforganisaties, GGD, welzijn. 

Bijlagen

Beschikbare bijlagen

Sport in de Wijk Teylerplein | Sport en Bewegen in de BuurtSport in de Wijk Teylerplein | Sport en Bewegen in de Buurt