Sport en bewegen in de buurt

Sportdorp Vlagtwedde

Doelgroep; alle inwoners

Met de methodiek 'Sportdorp; Vitale kernen en buurten' wil voetbalvereniging Westerwolde samen met lokale partijen de leefbaarheid in Vlagtwedde vergroten. Sport en bewegen is het bindmiddel en de bewoners en sportaanbieders spelen een hoofdrol in dit Sportimpuls project. Op basis van hun behoeften en ideeën wordt een vernieuwend sport -en beweegaanbod dichtbij de mensen gecreëerd. Het nieuwe (sport)aanbod wordt laagdrempelig aangeboden in de vorm van activiteiten, modules en flexibele lidmaatschappen. Zo kunnen zoveel mogelijk inwoners (vaker) gaan sporten.

Actief meedoen is het sleutelwoord; als consument, als aanbieder, als vrijwilliger of soms gewoon als supporter. De doelgroep van Sportdorp Vlagtwedde omvat alle inwoners van Vlagtwedde. 43% van de inwoners voldoet niet aan de Nederlandse Nrom Gezond Bewegen. Het huidige sportaanbod is traditioneel georganiseerd en er is minimale samenwerking tussen sportverenigingen en andere lokale organisaties. Samenwerking staat bij de interventie Sportdorp juist centraal. Deze samenwerking is inmiddels dan ook gecreëerd tussen sportverenigingen, zorg, welzijn, onderwijs en dorpsbelangen.


Wie is er betrokken?

Voetbalvereniging Westerwolde is de hoofdaanvrager en werkt samen met vele partners in de gemeente.

 • Andere sport- en beweegaanbieders, zoals Golfclub Westerwolde, Sport en Trainingscentrum Vlagtwedde, Zwemvereniging Nova, Hippisch centrum de Wolverlei, Sportvereniging VSV, Gymnastiekvereniging BGV, volleybalvereniging VSV'75, Hanado karateschool en Ijsvereniging Vlagtwedde.
 • Parc Emslandermeer
 • fysiotherapiepraktijk PrengerHoekman
 • Week der Besten
 • Rzijn (welzijn)
 • Vereniging van dorpsbelangen
 • Huis vd Sport Groningen. 

Deze samenwerkingspartners worden (deels) vertegenwoordigd in een stuurgroep. Ze staan gedurende het project in verbinding met de gemeente Vlagtwedde afdeling Samenleving en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het project.

Hoe werkt het?

Het Sportimpuls project heeft een doorlooptijd van 2 jaar en in die periode worden drie fases doorlopen, waarna het project zelfstandig gecontinueerd kan worden.

 1. Maand 1-6 voorbereidingsfase. Centraal staan training van de professionals, formatie stuurgroep, creëren van draagvlak.
 2. Maand 3-24 uitvoeringsfase. Er wordt een behoeftepeiling gedaan onder inwoners, organisatie van een startevenement, opzet nieuw (sport)aanbod in pilots, structureel inbedden van aanbod, inrichting van communicatietools en marketingacties om de inwoners de bereiken, te boeien en te binden, oprichting van een entiteit om zelforganisatie bestuurs- en beslissingsrecht te geven en financieel beheer in eigen hand te nemen.
 3. Maand 3 - 24 monitoring- en evaluatiefase: nulmeting bij start project, 1-meting aan eind van project, tussentijds procesevaluatie. 

Het activiteitenaanbod wordt uitgevoerd volgens de beschreven aanpak in de handleiding Sportdorp; Vitale kernen en buurten. Eenzelfde projectopzet is succesvol en haalbaar gebleken bij vergelijkbare projecten in de provincie Groningen. Er is voldoende beschikbare ruimte in en rondom de sportaccommodaties in Vlagtwedde voor de opzet van nieuw aanbod.

Succesfactoren

Leerervaringen in de opstartperiode zijn:

 • Zorg voor een brede samenwerking en lokaal draagvlak, ruim voor de deadline van aanvragen
 • Ga uit van de behoefte van de uiteindelijke deelnemers. Dit maakt de werving makkelijker en de kans op duurzaamheid groter
 • Sluit aan bij bestaande activiteiten en samenwerkingspartners
 • Start op tijd met het realiseren van een aanvraag

Factoren die hebben bijgedragen aan de succesvolle (gehonoreerde) Sportimpuls aanvraag zijn:

 • Vraaggerichte benadering via uitvoering van behoeftepeiling onder inwoners
 • Activiteiten sluiten aan bij behoefte van de doelgroep en zijn laagdrempelig en creatief
 • Bereik van de doelgroep: door startevenement, communicatie tools en marketingacties (nieuwsbrieven, social media: twitter/facebook/website, kortingsacties etc.)
 • Goede aansluiting op gemeentelijk beleid door link met stuurgroep gedurende het project
 • Aandacht voor borging en duurzaamheid. Er wordt toegewerkt naar een lokaal samenwerkingsverband dat als zelforganisatie na 2 jaar het nieuw opgezette sport- en beweegaanbod kan continueren of onderbrengt bij lokale sport- en beweegaanbieders. De voorzitter van het samenwerkingsverband is projectleider en organiseert 6 wekelijkse stuurgroep bijeenkomsten.

Geboekte resultaat

Naast een goedgekeurde Sportimpuls aanvraag heeft dit initiatief het volgende opgeleverd:

 • Een goedeen brede samenwerking. Dit blijkt onder andere uit de brede samenstelling en betrokkenheid van de stuurgroep, met vertegenwoordigers uit voetbalvereniging Westerwolde, de manege, het zwembad, stichting jongerenwerkers Rzijn, Sport en Trainingscentrum Vlagtwedde, Fysiotherapie en Dorpsbelangen. 
 • Er is een behoeftepeiling onder de bevolking afgenome,n wat heeft geresulteerd in een startevent met vernieuwende activiteiten op verschillende locaties.
 • Er is een website ontwikkeld: www.sportdorpvlagtwedde.com

Verwachte resultaten:

 • verhogen van de sportparticipatie
 • realiseren van aantrekkelijk nieuw sportaanbod dat aansluit bij wensen en interesses van verschillende doelgroepen
 • integreren van nieuw sportaanbod bij lokale sportverenigingen of nieuwe beweegaanbieders 
 • vergroten van de leefbaarheid in het dorp door opzet van sociale structuur

Borging en Verduurzaming

$borgingenverduurzamingText.replaceAll("&", "&")