Sport en bewegen in de buurt

Swimming with the Stars: een levenlang zwemplezier

Doelgroep; kinderen van 6 tot 9 jaar en ouders van jonge leden

Zwemmen is de meest gezonde sport die er bestaat. Met Sportimpuls project 'Swimming with the Stars' wil Arethusa in samenwerking met partners de deelname van de jeugd in Oss aan de zwemsport bevorderen. Door een goede beweegbasis te leggen in de jeugd kan men tot op hoge leeftijd blijven sporten.

Het Sportimpuls project bestaat uit een aanbod voor de jeugd en een voor hun ouders. Op die manier wil Arethusa twee vliegen in een klap slaan: meer kinderen aan het sporten zetten en de ouders van de tribune af, het zwembad in. Er wordt gebruik gemaakt van twee interventies: het 'sterrenplan' en 'sportaanbod voor ouders van jonge leden'. Met een gevarieerd aanbod wil Arethusa de sportparticipatie in Oss en de daaromheen gelegen kernen verhogen en een duidelijke achterstand op sportgebied terugdringen.


Wie is er betrokken?

OZ&PC Arethusa is hoofdaanvrager en coördinator van het programma en de uitvoering. Arethusa is een vereniging met meer dan 100 kaderleden, voldoende gediplomeerde instructeurs en een parttime combinatiefunctionaris.

Stichting Sport Expertise Centrum (SEC) levert de inzet van combinatiefunctionaris en uitvoerende ondersteuning aan de projectcoördinator binnen Arethusa.

Andere samenwerkingspartners zijn scholen, naschoolse sport en opvang, Osse zwemverenigingen (Watervrienden Oss, Reddingsbrigade Oss en Gesposs) en de KNZB. 

Hoe werkt het?

Sterrenplan
Het Sterrenplan kent een cyclus van vijf maanden (jan-mei / aug-dec). Zwemscholen uit de regio worden iedere periode door de verenigingscoordinator of buurtsportcoach benaderd om kinderen in te lichten over dit aanbod. De doelgroep krijgt een eerste Sterrenplan les aangeboden tijdens hun eigen zwemles in de laatste fase van het diplomazwemmen. Daarna kunnen zij zich inschrijven voor de gehele cyclus. Lessen vinden een keer per week plaats. Na afloop van de periode worden deelnemers uitgenodigd lid te worden van de vereniging bij de afdeling die aansluit bij hun interesses. Denk aan recreanten, waterpolo, wedstrijdzwemmen en reddend zwemmen. Evenementen als een hindernisbaan, een zwemschoolkampioenschap en een waterpolotoernooi ronden de verschillende onderdelen van het programma af.

Sportaanbod voor ouders van jonge leden
'Sportaanbod voor ouders van jonge leden' is primair bedoeld om ouders van zwemmertjes zelf de zwemsport te laten ervaren en de verbondenheid met de vereniging te vergroten. Iedere drie maanden zal er een lichting starten maar ook tussentijds kunnen ouders instromen. Iedere periode wordt afgesloten met een clinic vanuit "MijnZwemCoach.nl" die door
verenigingstrainers wordt georganiseerd. Vervolgens kunnen de deelnemers lid worden van de vereniging of een training op maat volgen via “mijnzwemcoach.nl”. Er zijn wekelijks meerdere momenten waarop aangesloten kan worden bij een reguliere training. Deze vallen samen met de training van hun kind, waardoor de wachttijd nu effectief ingevuld kan worden door zelf te sporten.

Om verenigingsleden en deelnemers aan het programma aan elkaar te koppelen, wordt drie keer per jaar een zwemclinic georganiseerd in samenwerking met de KNZB. Hierbij wordt een specifiek onderdeel besproken en geoefend. Iedereen is welkom bij zo'n clinic: ook zwemmers van buiten het programma.

Succesfactoren

Leerervaringen:

 • Om een goede Sportimpuls aanvraag op te kunnen stellen, is het belangrijk om tijdig te starten. Benader mogelijke samenwerkingspartners en betrek hen bij de aanvraag. Benut bestaande contacten en denk creatief. Maak gebruik van sportparticipatiecijfers en demografische trends (buurtscan, KISS) om je aanvraag te onderbouwen.
 • Denk vanaf het allereerste moment na over een goede borging van het project.
 • Een zwembad brengt de nodige drempels met zich mee voor een nieuwe doelgroep, met name wat  betreft vervoer. Dat vraagt om extra aandacht en inzet. In Oss zijn zwemactiviteiten doorgetrokken naar buurtactiviteiten, dat is iets waar je veel tijd en energie in moet steken, uiteindelijk zal de doelgroep de weg naar het bad wel weten te vinden.

Succesfactoren:

 • De vraaggerichte opzet bleek succesvol. Ouders gaven aan dat het weer begon te kriebelen, als zij hun kinderen zagen zwemmen. Hier is op geanticpeerd. 
 • De doelgroep wordt goed bereikt. De kinderen in de laatste fase van de zwemles (het zwem ABC), via na-schoolseopvang. De ouders via trainers en mond-op-mond reclame.
 • Aansluiting op gemeentelijk beleid, onder andere door de nauwe betrokkenheid van het SEC en de inzet van de Buurtsportcoach in de uitvoering.
 • Samenwerkingspartners maken de verbinding met de doelgroep. Met name de combinatiefunctionaris moet een aanjaagfunctie hebben en de vrijwilligers erbij betrekken om ze net even over de drempel te trekken en faciliteren.
 • Er is altijd aandacht voor duurzaamheid en borging geweest. Er is een werkgroep bestaande uit 1 medewerker van iedere cyclus, die het programma evalueren en waar nodig bijstellen. Door het programma raken ouders meer betrokken, zijn er maatschappelijke stages en worden draaiboeken ontwikkeld per sportaanbod (kennisoverdracht).

Geboekte resultaat

In de eerste plaats heeft deze aanpak een goedgekeurde Sportimpuls aanvraag opgeleverd en start van het aanbod in 2012. De eerste cyclus voor ouders is afgerond met een zwemclinic door Nick Driebergen. Voor de tweede cyclus is een nieuwe groep ouders actief benaderd. In de voorjaarsvakantie wordt er een pilot van het Sterrenplan voor de jeugd voor het Buitenschoolse Net georganiseerd. Daarna gaat een reguliere tweede groep van het Sterrenplan van start. De kinderen kunnen meedoen aan wakzwemmen (georganiseerd door de recreantengroep van Arethusa). Er zijn nieuwe materialen aangeschaft om de programma's nog aantrekkelijker te maken.

Doelstelling:

 1. Arethusa brengt sport en onderwijs bijeen met een geïntegreerd zwemaanbod, waarbij verbeteren van gezondheid op lange termijn de primaire doelstelling is.
 2. Kinderen die ouder zijn dan3 jaar blijven zwemmen na het behalen van diploma C en 10% hiervan kiest blijvend voor de zwemsport.
 3. Ouders van deze kinderen worden gestimuleerd om actief te worden in het water of op de kant. Dit levert verenigingen leden en kaderleden op. 15% van de ouders gaat sporten.
 4. In samenwerking met de partners wordt een Oss-breed zwemplatform opgebouwd waar zwemmen van jong tot oud mogelijk is.

Borging en Verduurzaming

$borgingenverduurzamingText.replaceAll("&", "&")