Sport en bewegen in de buurt

Sportimpuls Steenvoorde-Zuid

Doelgroep; Jeugd, specifiek meiden, van 6 t/m 12 jaar van basisscholen in de wijk.

 • Thema's:
  •  
  • Successvol sport- en beweegaanbod
  • Sport & Buurt
 •  
 • Contactpersoon:
 •  
 •  
 • Datum: 25-03-2015
 •  
 • Gemeente: Rijswijk

Voetbalvereniging Semper Altius en Sport & Evenementen Nederland hebben in 2012 het initiatief genomen tot een Sportimpuls in de wijk Steenvoorde-Zuid, gemeente Rijswijk. Overige partners zijn de buurtsportcoach en basisscholen in de wijk. Samen wilden wij nieuw sport-/beweegaanbod voor jeugd en specifiek voor meiden ontwikkelen, toestroom én behoud van jeugdleden stimuleren en de voetbalvereniging kwalitatief versterken. Daar is dankzij de Sportimpuls in de afgelopen twee jaar en succesvolle start mee gemaakt. 

Samenwerkingspartners hebben zich ingespannen voor een drietal interventies:

1. KNVB School & Voetbal: Periodieke voetbalkennismakingslessen zijn uitgevoerd op basisscholen in de wijk en er zijn gratis naschoolse vervolg-/kennismakingstrajecten op de vereniging aangeboden.

2. Meidenvoetbal wervingstraject: Er zijn gerichte activiteiten ingezet met het doel om meer meiden aan het voetballen te krijgen en om tenminste één meidenelftal op te richten.

3. Kwaliteitsimpuls voetbalvereniging: Er zijn activiteiten ondernomen om de voetbalvereniging o.a. organisatorisch, beleidsmatig, technisch en operationeel te versterken.

Wie is er betrokken?

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van de Sportimuls:

 • Voetbalvereniging Semper Altius
 • Sport & Evenementen Haaglanden
 • Buurtsportcoach 
 • 3 basisscholen in de wijk (Shalomschool, Wethouder Brederodeschool, Petrusschool)
 • Voetbalschool
 • Dames ADO Den Haag
 • 1 middelbare school (Stanislas College)
 • Interventie-eigenaar KNVB 

Hoe werkt het?

In het kader van School & Voetbal zijn er clinics op de basisscholen aangeboden. Aansluitend daarop zijn kennismakingsclinics op de voetbalvereniging aangeboden in samenwerking met de Voetbalschool en buurtsportcoach. 

Beide jaren zijn er in het kader van Meidenvoetbal Wervingstraject een Meidendag en Meiden zomerclinics aangeboden. In het tweede jaar zijn twee extra activiteiten aangeboden voor de nieuwe meidenleden en de werving van nieuwe leden, namelijk een clinic van het damesteam ADO Den Haag en een Bootcamp (ook voor jongensleden).

Er ontstonden tijdens de Sportimpuls uitvoering een tweetal nieuwe vragen van nieuwe doelgroepen. Op basis van behoefte van vrouwen is de vereniging vanaf het eerste jaar recreatief damesvoetbal aan gaan bieden. Ook vanuit een andere nieuwe doelgroep, jonge jeugd, kwam een vraag, op basis waarvan de vereniging vanaf het tweede jaar ministars trainingen is gaan aanbieden. 

Ten behoeve van een kwaliteitsimpuls voor de vereniging zijn jeugdcoördinatoren en een A1-juniorentrainer op de vereniging aangesteld. Verder heeft er een KNVB Pupillenopleiding voor trainers plaatsgevonden.

In totaal zijn er de afgelopen twee jaar 10 verschillende activiteiten uitgevoerd.

Meidenvoetbal wervingstraject:

 • 3x Meidendag
 • 2x Meiden Zomerclinics
 • 1x Clinic door ADO Den Haag dames
 • 1x Bootcamp (ook voor jongens)
 • Vanaf 2e jaar training Meidenteams
 • Vanaf 1e jaar recreatief damesvoetbal

School & Voetbal:

 • 2x Kennismakingsclinics op scholen met doorstroomtraject op de vereniging
 • 2x Introductiedag Voetbalschool
 • Vanaf 2e jaar training Ministars

Succesfactoren

 • Een interventie is geen opzichzelfstaande activiteit maar vraagt goede randvoorwaarden. Het aanstellen van jeugdcoördinatoren, investeren in kwaliteit van de trainers, coaching in de organisatie en uitvoering bleken essentieel te zijn om de interventies succesvol uit te kunnen voeren, eigen te maken en te borgen.
 • Verlies je huidige leden niet uit het oog. Het team-/verenigingsgevoel is belangrijk om leden te behouden en om ervoor te zorgen dat zij vrienden/vriendinnen vragen ook te komen voetballen. Daarom is geïnvesteerd in activiteiten voor de leden, zoals een clinic door ADO Den Haag dames en een Bootcamp. Tevens waren de wervings-/kennismakingsactiviteiten ook toegankelijk voor bestaande leden zodat nieuwe gezichten alvast kennis konden maken.
 • Geef binnen en buiten de vereniging veel aandacht aan de Sportimpuls en de interventies. Dit maakt dat nieuwe doelgroepen enthousiast raken. Moeders langs de zijlijn bij het meidenvoetbal vroegen bijvoorbeeld of er ook damesvoetbal kon komen. Tevens ontstond er behoefte aan aanbod voor de jongere jeugd, die heeft de projectgroep beantwoord met ministars aanbod. Wees flexibel, zodat je kunt inspelen op een behoefte wanneer deze zich voordoet. 
 • Verkoop geen nee omdat teams niet compleet zijn. Semper Altius is met enthousiaste meiden gestart ondanks dat de vereniging nog geen volledige elftallen kon vormen. Plaats eventueel leeftijden bij elkaar om bijvoorbeeld 7 tegen 7 te kunnen spelen. Je moet het enthousiasme aangrijpen als het zich voordoet om de meiden niet te verliezen. Semper Altius is zelfs met hen gestart nog voordat zij zich officieel als lid hadden ingeschreven (voetbalseizoen was reeds gestart). Verdergaand zijn er meer meiden bijgekomen en hebben wij inmiddels 2 meidenteams in de competitie en nog 1 kleiner team.
 • Bevorderende factoren waren de buurtsportcoach, mond-tot-mond reclame van leden en van hun ouders en het contact met deelnemers én hun ouders tijdens en na afloop van de activiteit. Pak gelijk door op het enthousiasme, 95% gaf aan op korte termijn nog een keer mee te willen doen en een deel schreef zich direct ter plekke in bij de vereniging.
 • Onderhouden van contact was ook belangrijk, zo werden deelnemers altijd gemaild en gebeld om te vragen of zij naar een vervolgactiviteit wilden komen of een keer mee wilden komen trainen.

Geboekte resultaat

Aan de activiteiten hebben in totaal 519 deelnemers meegedaan:

- 239 deelnemers hebben meegedaan aan activiteiten van de interventie Meidenvoetbal wervingstraject.

- 262 deelnemers hebben meegedaan aan activiteiten van de interventie School & Voetbal.

- 18 trainers van de vereniging hebben deskundigheidsbevordering gevolgd (KNVB Pupillenopleiding).

In totaal zijn 322 deelnemers doorgestroomd naar vervolgaanbod/lidmaatschap:

- 224 deelnemers zijn doorgestroomd vanuit de activiteiten van de interventie Meidenvoetbal wervingstraject.

- 98 deelnemers zijn doorgestroomd vanuit de activiteiten van de interventie School & Voetbal.

Wat betreft unieke personen onder het totaal aantal deelnemers dat is doorgestroomd, gaat het in ieder geval om 34 nieuwe meidenleden (3 nieuwe meidenteams) en 22 ministars van 5/6 jaar. Het totaal aantal jeugdleden op de vereniging is met ruim 22% toegenomen, dit is exclusief de behoorlijke groep jeugdspelers die (vervroegd) zijn doorgestroomd van de A en soms de B naar de senioren selectie. Daarnaast zijn er 11 dames recreatief gaan voetballen.

Borging en Verduurzaming

De nieuwe jeugdleden hebben zich ingeschreven en zijn dus officieel lid van Semper Altius en de KNVB. Dit betekent dat zij structureel sporten in een team op een vaste dag bij de vereniging. Van de 3 meidenteams spelen er 2 in de competentie, de dames spelen vrijblijvend recreatief en de ministars krijgen wekelijks spelenderwijs training. Overige nieuwe jeugdleden (jongens) hebben een plekje gekregen binnen de bestaande teams. Samenwerkingspartners blijven inzetten op meidenwerving. Specifiek zoeken zij leeftijdsgericht naar meiden, om in de toekomst in elke categorie een meidenteam te hebben. De Meidendagen en Meiden Zomerclinics bleken een goed middel om meiden te werven en willen wij deels of beiden voortzetten, zowel voor onze meidenleden als om nieuwe meiden te werven. De zomerstop bleek voor deze activiteiten een prima moment te zijn. 

De partners zijn verbonden middels de buurtsportcoach. Er is geen specifiek sportimpuls overleg meer. Het is geïntegreerd geraakt in de normale gang van zaken en besaande overlegstructuren, zo is meidenwerving bijv onderdeel geworden van bestuursoverleg op de vereniging en het wijk afstemmingsoverleg van de buurtsportcoach.

In relatie tot School & Voetbal is met de buurtsportcoaches afgestemd dat zij het School & Voetbal een plek geven binnen hun SportSpot interventie. De buurtsportcoach van de wijk vertegenwoordigt de vereniging binnen de activiteiten op de scholen, waarbij trainers/vrijwilligers invliegen. De vereniging zorgt samen met de buurtsportcoach voor een doorstroomtraject op de vereniging. De Voetbalschool blijft kennismakingslessen en vervolgtrajecten aanbieden op de vereniging.Door de gelden van de Sportimpuls heeft de vereniging een kwaliteitsimpuls kunnen realiseren die bijdraagt aan de borging en het behoud van leden. Door de pilot met jeugdcoördinatoren is de vereniging organisatorisch, beleidsmatig, technisch en operationeel enorm  verbeterd. Daarnaast hebben zij binnen de vereniging de verantwoordelijkheid voor de interventies opgepakt en uitgedragen. Door deskundigheidsbevordering en de aanstelling van een goede A1-juniorentrainer is het trainingsniveau kwalitatief verbeterd. De interventies, kwaliteitsimpuls en de jeugdcoördinator hebben hun toegevoegde waarden bewezen, omdat de verenging letterlijk en figuurlijk enorm gegroeid is.