Sport en bewegen in de buurt

Decembercirculaire gemeentefonds 2018

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Op 7 december 2018 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de decembercirculaire gemeentefonds 2018 gepubliceerd. Deze circulaire informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de gemeentefondsuitkeringen, waaronder de decentralisatie-uitkering Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches/cultuurcoaches.

In bijlage 4.2-2 zijn de bedragen per gemeente opgenomen.

Downloads Decembercirculaire gemeentefonds 2018