Sport en bewegen in de buurt

Meicirculaire gemeentefonds 2017

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Op 31 mei 2017 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de meicirculaire gemeentefonds 2017 gepubliceerd.

Deze circulaire informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de gemeentefondsuitkeringen, waaronder de decentralisatie-uitkering Brede impuls combinatiefuncties.

Het bedrag voor 2017 voor de gemeente Ridderkerk is gecorrigeerd naar € 154.149. Voor de overige gemeenten is het bedrag 2017 niet gewijzigd ten opzichte van de decembercirculaire 2016. Wel is voor de gemeenten met een deelnamepercentage van 136% het aantal fte’s in lijn gebracht met dit percentage. Om die reden is het overzicht in bijlage 4.2-25 opnieuw integraal opgenomen.

Downloads Meicirculaire gemeentefonds 2017