Sport en bewegen in de buurt

Buurtscan en buurtactieplan

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Het programma Sport en Bewegen in de Buurt richt zich op het vergroten van het bereik van het lokale sport- en beweegaanbod. Idealiter past het aanbod van sport- en beweegaanbieders binnen een bredere gemeentelijke visie op buurtniveau.

Buurtactieplan
Een buurtactieplan is de ‘doorvertaling’ van gemeentelijk (sport)beleid naar een uitvoeringsplan op het niveau van een buurt. Om u behulpzaam te zijn bij het opstellen van een buurtactieplan is een handleiding buurtactieplan beschikbaar.

Buurtscan
De eerste stap om tot een buurtactieplan te komen is het analyseren van de buurt. Om gemeenten, buurtsportcoaches en lokale sport- en beweegaanbieders te ondersteunen bij deze analyse, hebben VSG en Kenniscentrum Sport (voormalig NISB) de buurtscan ontwikkeld. De Buurtscan is een database die meerdere bestaande instrumenten bevat van onder andere sportraden, advies- en onderzoeksbureaus en van landelijke organisaties. Instrumenten die kunnen ondersteunen bij het in kaart brengen van de uitdagingen in de buurt, de verwachtingen van lokale organisaties en welke bijdrage ze willen leveren. Daarnaast kunnen de instrumenten helpen om voor draagvlak bij bewoners te zorgen en hen actief te betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van plannen. Hoe de buurtscan wordt ingezet hangt af van de lokale situatie, wensen en behoeften. Ook voor het gebruik van de buurtscan is een handleiding beschikbaar.

Voorbeeld instrument: Kennis- en Informatiesysteem Sport (KISS)

Bij de Sportimpuls staat vraaggericht werken centraal. Het verkennen van de huidige situatie in een buurt is daarom een belangrijke eerste stap. Met het Kennis- en Informatiesysteem Sport (KISS) kan inzicht worden verkregen in de huidige situatie met betrekking tot lidmaatschappen bij sportverenigingen/sportbonden. Een Sportimpuls-aanvrager kan hiermee bijvoorbeeld zien hoeveel 50+ers in een bepaald postcodegebied lid zijn van een voetbal- of turnvereniging. KISS kan dus een goede aanvulling zijn op de cijfers uit een GGD- of armoedemonitor, een sportverenigingsscan of een lokale behoeftepeiling.

Er zijn verschillende manieren om KISS-gegevens voor uw aanvraag te verkrijgen:

1. Mogelijk heeft uw gemeente al een KISS-rapportage afgenomen. Vanuit de betreffende rapportages is informatie beschikbaar die u op weg kan helpen bij het doen van een Sportimpulsaanvraag. Hier kunt u terug vinden of uw gemeente in de afgelopen 2 jaar al een KISS-rapportage heeft ontvangen. Wanneer de rapportage niet direct bruikbaar is en een verdieping nodig is, kan de gemeente contact met ons opnemen.
2. Indien bovengenoemde optie niet tot de mogelijkheden behoort, kan een Sportimpulsaanvrager voor maximaal 3 postcodes en 3 sporten een beknopte KISS-rapportage aanvragen. Binnen twee weken wordt een rapportage toegestuurd. Wilt u als sportaanbieder een dergelijke KISS-rapportage aanvragen? Vul dan het formulier in. Let op: er kan niet worden afgeweken van het format dat terug te vinden is in het voorbeeld. Het aanvragen van een beknopte KISS-rapportage is mogelijk tot 16 februari 2018. Aanvragen die niet conform het format ofwel later dan 16 februari worden ingediend, kunnen niet in behandeling genomen worden.

Heeft u hier nog vragen over? Dan kunt u die stellen aan het Ondersteuningspunt Sportimpuls: sportimpuls@nocnsf.nl of 06-23271773.

Wilt u meer of andere informatie dan de inhoud van de KISS-rapportage voor lokale Sportimpuls-aanvragers omvat, vraag dan in samenwerking met uw gemeente een totale KISS-rapportage van uw gemeente aan als dit eerder nog niet is gebeurd. Alleen gemeenten kunnen een dergelijke rapportage aanvragen via kiss@nocnsf.nl. Kosten hiervan zijn 995 euro (exclusief BTW).

Voorbeeld instrument: Wijkscan ‘Gezondheid, Sport & Zorg’
Eén van de instrumenten die is opgenomen in de Buurtscan, is de Wijkscan 'Gezondheid, Sport & Zorg'. De Wijkscan 'Gezondheid, Sport & Zorg' biedt inzicht in de demografische samenstelling van een wijk, de gezondheidssituatie en het beweeggedrag van de inwoners en in de inrichting en leefbaarheid van de wijk. De wijkscan biedt ondersteuning bij het schrijven van een aanvraag in het kader van de Sportimpuls, het ontwikkelen van gemeentelijk sportbeleid, of bij het keuzeproces om de buurtsportcoach zo effectief mogelijk in te zetten. Zeker als uw beleid zich richt om het verbeteren van de gezondheid van de wijkbewoners, is deze rapportage van waarde.

De Wijkscan kan opgevraagd worden bij de Regionale Ondersteuningsorganisatie eerstelijn (ROS) in uw regio. De Wijkscan richt zich op sportaanbieders, gemeenten, buurtsportcoaches en sportserviceorganisaties. In een intake gesprek zal met u besproken waarvoor u de wijkscan wilt inzetten en wordt de inhoud van de rapportage met u op maat gemaakt. Vervolgens wordt de rapportage opgesteld en met u besproken. De kosten hiervoor bedragen 350 euro. Meer informatie over de wijkscan en een overzicht van contactpersonen per ROS vindt u hier.

Meer informatie?
Kijk op de website van de buurtscan voor de database met verschillende instrumenten.
Wilt u ondersteuning bij het inzetten van de buurtscan en het opstellen van een buurtactieplan?