Sport en bewegen in de buurt

Burgerparticipatie

 - Sport en Bewegen in de Buurt

Burgerparticipatie wil zeggen: inspelen op ideeën en denkkracht van inwoners. De samenleving verandert en daarmee ook de relatie tussen burgers en de lokale overheid. De overheid trekt zich steeds meer terug en laat meer en meer aan de burgers zelf over. Burgers nemen nieuwe initiatieven op allerlei terreinen. Veel gemeenten ervaren dat deze initiatieven waardevol kunnen zijn bij de aanpak van vraagstukken. Het is gericht op het samen realiseren van maatschappelijke opgaven. Met ‘maatschappelijke opgaven’ bedoelen we de publieke zaak, collectieve goederen, maatschappelijke voorzieningen of het algemeen belang.

De term ‘burger’participatie is vooral gekozen vanwege de herkenbaarheid, maar suggereert wellicht ten onrechte dat het alleen om participatie van individuele burgers of bewoners gaat. Het gaat om alle denkbare samenwerkingspartners van een gemeente: bewoners, bedrijven, verenigingen, belangengroepen, professionele instellingen, experts, andere overheden etc.

Laat u inspireren door deze voorbeelden:

Downloads Burgerparticipatie

Beschikbare downloads