Buurtscan en Buurtactieplan

Onderstaand vindt u informatie over het Buurtactieplan en de Buurtscan. Tevens worden twee belangrijke specifieke instrumenten uit de Buurtscan toegelicht. Deze instrumenten kunnen u helpen bij vraaggericht werken: het Kennis en Informatiesysteem Sport en de Wijkscan. 

Buurtactieplan
Het programma Sport en Bewegen in de Buurt richt zich op het vergroten van het bereik van het lokale sport- en beweegaanbod. Idealiter past het aanbod van sport- en beweegaanbieders binnen een bredere gemeentelijke visie op buurtniveau: het buurtactieplan. Een buurtactieplan is de ‘doorvertaling’ van gemeentelijk (sport)beleid naar een uitvoeringsplan op het niveau van een buurt.

Buurtscan
De eerste stap om tot een buurtactieplan te komen is het analyseren van de buurt. Om gemeenten, buurtsportcoaches en lokale sport- en beweegaanbieders te ondersteunen bij deze analyse, hebben VSG en Kenniscentrum Sport (voormalig NISB) de buurtscan ontwikkeld. De Buurtscan is een database die meerdere bestaande instrumenten bevat van onder andere sportraden, advies- en onderzoeksbureaus en van landelijke organisaties. Instrumenten die u kunnen ondersteunen bij het in kaart brengen van de uitdagingen in de buurt, de verwachtingen van lokale organisaties en welke bijdrage ze willen leveren. Daarnaast kunnen de instrumenten u helpen om voor draagvlak bij bewoners te zorgen en hen actief te betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van plannen. Hoe de buurtscan wordt ingezet hangt af van de lokale situatie, wensen en behoeften.

Ook voor het gebruik van de buurtscan is een handleiding beschikbaar.

Kijk op de website van de buurtscan voor de database met verschillende instrumenten.

Kennis en Informatiesysteem Sport (KISS)
Eén van de instrumenten die is opgenomen in de Buurtscan, is het Kennis en Informatiesysteem Sport (KISS) van sportbonden en NOC*NSF. Bij de Sportimpuls staat vraaggericht werken centraal. Het verkennen van de huidige situatie in een buurt is daarom een belangrijke eerste stap. Met KISS kan inzicht worden verkregen in de huidige situatie met betrekking tot lidmaatschappen bij sportverenigingen/sportbonden. Een Sportimpuls aanvrager kan hiermee bijvoorbeeld zien hoeveel 50+ers in een bepaald postcodegebied lid zijn van een voetbal- of turnvereniging. KISS kan dus een goede aanvulling zijn op de cijfers uit een GGD- of armoedemonitor, een sportverenigingsscan of een lokale behoeftepeiling.

Wilt u meer of andere informatie dan de inhoud van de KISS-rapportage voor Sportimpuls aanvragers omvat, vraag dan in samenwerking met uw gemeente een totale KISS-rapportage van de gemeente aan als dit eerder nog niet is gebeurd. Alleen gemeenten kunnen een dergelijke rapportage aanvragen via kiss@nocnsf.nl. Kosten hiervan zijn 1.295 euro (exclusief BTW).

Wijkscan ‘Gezondheid, Sport & Zorg’
De Wijkscan 'Gezondheid, Sport & Zorg' biedt inzicht in de demografische samenstelling van een wijk, de gezondheidssituatie en het beweeggedrag van de inwoners en in de inrichting en leefbaarheid van de wijk. De wijkscan biedt ondersteuning bij het schrijven van een aanvraag in het kader van de Sportimpuls, het ontwikkelen van gemeentelijk sportbeleid, of bij het keuzeproces om de buurtsportcoach zo effectief mogelijk in te zetten. Zeker als uw beleid zich richt om het verbeteren van de gezondheid van de wijkbewoners, is deze rapportage van waarde.

De Wijkscan kan opgevraagd worden bij de Regionale Ondersteuningsorganisatie eerstelijn (ROS) in uw regio. De Wijkscan richt zich op sportaanbieders, gemeenten, buurtsportcoaches en sportserviceorganisaties. In een intake gesprek zal met u besproken waarvoor u de wijkscan wilt inzetten en wordt de inhoud van de rapportage met u op maat gemaakt. Vervolgens wordt de rapportage opgesteld en met u besproken. De kosten hiervoor bedragen 350 euro. Meer informatie over de wijkscan en een overzicht van contactpersonen per ROS vindt u hier.