Sport en bewegen in de buurt

Sport en Bewegen in de Buurt

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Om dat te bereiken berust het programma op twee belangrijke pijlers: een vraaggericht lokaal sport- en beweegaanbod en het stimuleren van meer lokaal maatwerk. Het ministerie van VWS heeft samen met de bestuurlijke partners, de VNG, NOC*NSF, VNO-NCW en MKB-NL, ondersteund door Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Kenniscentrum Sport (voormalig NISB), de hoofdlijnen van het programma Sport en Bewegen in de Buurt uitgewerkt.

Magazine BUURTSPORTCOACH. Kwetsbare doelgroepen

Dit magazine laat het werk zien van de buurtsportcoaches en hoe zij de ontmoetingen met kwetsbare doelgroepen realiseren, met als doel zo veel mogelijk Nederlanders mee te laten doen in de maatschappij. Sport en bewegen wordt hiervoor als vliegwiel gebruikt. 

Foto cover BSC magazine kwetsbare doelgroepen

Wilt u een exemplaar per post ontvangen?
Laat het weten via info@sportindebuurt.nl.

Folder Sport en Bewegen in de Buurt

Bekijk ons YouTube kanaal

Nieuws

Laatste ronde Sportimpuls: 145 ...

Bij de allereerste ronde van Sportimpuls in 2012 ontving ZonMw nog meer dan 900 subsidieaanvragen. In 2018 is de 7e en laatste ronde open gegaan. Dit jaar ontving ZonMw in totaal 223 aanvragen. Op 1 september 2018 klinkt het startschot voor de 145 projecten die hun uiterste best gaan doen om mensen in beweging te krijgen. Lees meer >

Factsheet: belangrijkste inzichten...

Het Mulier Instituut heeft de belangrijkste inzichten uit het evaluatieonderzoek naar de inzet van buurtsportcoaches handzaam in een factsheet bijeengebracht. Lees meer >

Actualisering bestuurlijke afspraken...

De Brede Impuls Combinatiefuncties wordt per 1 januari 2019 De Brede Regeling Combinatiefuncties. Het Rijk stelt maximaal € 72,5 miljoen per jaar beschikbaar als decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds voor in principe 3.625 fte, oftwel een verhoging van 725 fte. De bestuurlijke afspraken over de combinatiefuncties werden vrijdag 29 juni ondertekend namens de bewindslieden van VWS, OCW en SZW en de voorzitter van het VNG-bestuur Jan van Zanen. Lees meer >

Demonstratiemiddag SBIR

RVO heeft in opdracht van het Ministerie van VWS de SBIR-competitie ‘Sport en bewegen voor kwetsbare doelgroepen’ uitgevoerd. Daar zijn mooie innovatieve resultaten uitgekomen die tijdens een demonstratiemiddag op 16 april zijn gepresenteerd. Lees meer >

Meer nieuws >>