Privacyverklaring

Buurtsportcoach hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Buurtsportcoach houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Buurtsportcoach zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het contactformulier op de contactpagina.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers of overige geïnteresseerden

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Buurtsportcoach verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Het verstrekken van relevante informatie met betrekking tot de Brede Regeling Combinatiefuncties.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht; (onder meer aanmelding voor bijeenkomsten, nieuwsbrieven, abonnementen en contractuele verplichtingen)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Buurtsportcoach de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Zakelijk (Mobiel) Telefoonnummer;
 • Zakelijk E-mailadres;
 • Functie;
 • Post en/of vestigingsadres.

Uw persoonsgegevens worden door Buurtsportcoach opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie (waar mogelijk geanonimiseerd) voor maximaal 7 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Buurtsportcoach verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijfformulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Buurtsportcoach de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Buurtsportcoach opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is. Als u zich wilt afmelden kunt u dat doen door een e-mail te sturen aan info@sportindebuurt.nl of bij de nieuwsbrief te klikken op ‘afmelden’.