Doelstellingen

De geactualiseerde doelstellingen hangen samen met de ambities uit het Nationale Sportakkoord. We  gaan de buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches inzetten op: 

 • Een leven lang inclusief sporten, bewegen en beoefenen van culturele activiteiten mogelijk maken, met inhoudelijke focus (maar niet uitsluitend) op:
  • (Talent)ontwikkeling van jeugd en jongeren stimuleren waarbij verbetering van motorische vaardigheden een belangrijk aandachtspunt is
   • Sport-, beweeg- en cultuuronderwijs op en rond scholen versterken
   • Specifieke aandacht voor kwetsbare, minder kansrijke jongeren die een (risico hebben op) een verminderde actieve leefstijl.
  • Inzetten op groepen mensen die belemmeringen ervaren bij het georganiseerde/formele en niet-georganiseerde/non-formele sporten en bewegen en beoefenen van culturele activiteiten, die te maken hebben met iemands leeftijd of levensfase, gender, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, financiële situatie of sociale positie.
  • Bereiken, toeleiden en begeleiden personen die in armoede leven, zodat zij ondanks hun financiële situatie mee kunnen doen met sport, bewegen en culturele activiteiten
 • Lokale verbindingen tot stand brengen en uitbouwen tussen gemeentelijke beleidsdomeinen en voorzieningen, gesubsidieerde/ commerciële sport, cultuur, onderwijs, bso/kinderopvang, welzijn, zorg, gezondheid, bedrijven c.a.
 • Duurzaam versterken en innoveren van sport-, beweeg- en cultuuraanbieders/ vrijwilligersorganisaties  op het gebied van o.a. besturen, vrijwilligers, kader, diversiteit, inclusief en vraaggericht handelen. Met aandacht voor het vormgeven van een pedagogisch sportklimaat.