Procedure

Alle gemeenten komen voor deelname in aanmerking. De meeste gemeenten hebben hiertoe een gemeentelijke deelnameverklaring ingevuld en ondertekend eind 2018. Gemeenten hebben hierbij aangegeven voor welk percentage, 60, 80, 100, 120 of 140% van het toegewezen budget, zij willen participeren. Tot en met 120% is het budget gegarandeerd beschikbaar. Voor 2020 is het aantal aangevraagde fte buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches hoger dan het beschikbare budget. Dit betekent dat het deelnamepercentage van 140% niet gehonoreerd kan worden. Dit geldt voor alle gemeenten die het percentage van 140% (willen) hanteren. Op basis van het overschreden budget is berekend dat dit deelnamepercentage wordt bijgesteld naar 132%. 

Een normbedrag van 50.000 euro per aangestelde fte buurtsportcoach is het uitgangspunt. De rijksoverheid keert 20.000 euro per fte uit aan gemeenten. Deelnemende gemeenten dienen  60% cofinanciering vanaf het eerste jaar van deelname te organiseren. De bedragen worden via een decentralisatie-uitkering aan gemeenten beschikbaar gesteld. Het nieuwe jaarlijkse beschikbare rijksbudget tot en met 2022 is structureel € 75,0 miljoen voor gemeenten en wordt in eerste instantie verdeeld op basis van de verdeelmaatstaven ’jongeren tot en met 17 jaar’ en ‘inwoners’ (elk voor 50%).