Beweegvriendelijke buurten

De werkomgeving van de buurtsportcoach wordt breder en complexer. Met steeds meer verschillende actoren vanuit diverse expertises en met uiteenlopende belangen, is het verbinden en schakelen een uitdaging. Dit vereist een andere manier van werken om in te kunnen spelen op de maatschappelijke vraagstukken die er zijn. De toegenomen aandacht voor beweegvriendelijke buurten is zo’n vraagstuk dat gemeenten voor de uitdaging stelt om de openbare ruimte beter aan te laten sluiten bij wensen en behoeften van inwoners.  Door de komst van de Omgevingswet worden gemeenten uitgedaagd om nog meer integraal te werken. Burgerparticipatie is hierbij een vereiste. Buurtsportcoaches worden omwille van hun actiegerichte aanpak en hun actieve rol in de wijk steeds meer betrokken bij vragen rondom het sportief inrichten van de openbare ruimte.

Met als onderzoeksvraag hoe we buurtsportcoaches beter kunnen toerusten om als schakel tussen beleidsmakers en inwoners, samen met andere professionals, beweegvriendelijke buurten te faciliteren, realiseren of beter te gebruiken is Fontys Sporthogeschool een tweejarig onderzoekstraject opgestart. Dit wordt medegefinancierd door Regieorgaan SIA onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het resultaat is een online leeromgeving, toegankelijk voor iedereen, waarin verschillende methoden, instrumenten, strategieën en kennis de buurtsportcoaches op maat kunnen ondersteunen. 

 

Wil je meer weten over het onderzoeksproject ´Buurtsportcoach als katalysator voor beweegvriendelijke buurten´, bezoek dan deze website van Fontys Sporthogeschool.