Profielen

In de bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties 2023 – 2026 wordt onder 1b gesproken over 6 profielen (en een aantal afgeleiden daarvan) die lokaal gehanteerd kunnen worden om de doelen te behalen.

Om gemeenten en werkgevers enig houvast te geven bij het aanstellen en/of continueren van professionals zijn er voor deze rollen profielen opgesteld. Het zijn (nog) geen functiebeschrijvingen met uitzondering van de functiebeschrijvingen en het raamwerk voor de buurtsportcoaches (geïmplementeerd in februari 2021). Het streven is om deze functies in 2023 (met doorloop in eerste helft 2024) definitief te laten beschrijven door een daarin gespecialiseerd bureau en ze ook te wegen/te waarderen in de cao Sport. Hiermee ontstaat een raamwerk van zowel generieke als specifieke functiebeschrijvingen.

In het licht van Sportakkoord II zal er dan ook extra aandacht zijn voor het bewerkstelligen van de samenhang tussen de inhoudelijke ambities, waaronder de verbinding tussen sportparticipatie en topsport, alsmede voor het laten aansluiten van de diverse profielen van professionals op elkaar. Zo ontstaat er een logisch geheel van ambities en functionarissen die daarin een rol spelen.

De profielen geven houvast bij het aanstellen en/of continueren van de diverse professionals. Lokaal maatwerk blijft uiteraard altijd mogelijk zo lang als de doelstellingen in de regeling centraal staan en het duidelijk is dat de functionarissen die hieruit betaald worden daaraan gaan bijdragen.

Profielen