Actualisering bestuurlijke afspraken combinatiefuncties

De Brede Impuls Combinatiefuncties wordt per 1 januari 2019 de Brede Regeling Combinatiefuncties. Het Rijk stelt maximaal € 72,5 miljoen per jaar beschikbaar als decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds voor in principe 3.625 fte, oftewel een verhoging van 725 fte. De bestuurlijke afspraken over de combinatiefuncties werden vrijdag 29 juni ondertekend namens de bewindslieden van VWS, OCW en SZW en de voorzitter van het VNG-bestuur Jan van Zanen.

Cofinanciering

Gemeenten worden geacht om zoals gebruikelijk een cofinanciering van 60%, oftewel vanaf volgend jaar € 108,5 miljoen lokaal geld te organiseren.

De aanbevolen uitvoeringstermen zijn: Combinatiefunctionarissen, Buurtsportcoaches en Cultuurcoaches.

Doelstellingen verbreed

Na gedegen consulatie onder gemeenten en andere stakeholders worden de doelstellingen verbreed:

  • Een leven lang inclusief sporten, bewegen en beoefenen van culturele activiteiten mogelijk maken met een inhoudelijke focus op:
  • (Talent)ontwikkeling van jeugd en jongeren stimuleren:
    - Sport-, beweeg- en cultuuronderwijs op en rond scholen versterken.
    - Specifieke aandacht voor kwetsbare, minder kansrijke jongeren die (een risico op) een verminderde actieve leefstijl hebben.
  • Inzetten op groepen mensen die belemmeringen ervaren bij het georganiseerde/formele en niet-georganiseerde/non-formele sporten en bewegen en beoefenen van culturele activiteiten, die te maken hebben met iemands leeftijd of levensfase, gender, fysieke of mentale gezondheid, etnische/sociale achtergrond, seksuele geaardheid, financiële situatie of sociale positie
  • Bereiken, toeleiden en begeleiden van personen die in armoede leven, zodat zij ondanks hun financiële situatie kunnen sporten/bewegen en meedoen aan culturele activiteiten
  • Lokale verbindingen tot stand brengen en uitbouwen tussen gemeentelijke beleidsdomeinen en voorzieningen, gesubsidieerde/commerciële sport, cultuur, onderwijs, bso/kinderopvang, welzijn, zorg, gezondheid, bedrijven
  • Duurzaam versterken en innoveren van sport-, beweeg- en cultuuraanbieders/vrijwilligersorganisaties op het gebied van o.a. besturen, vrijwilligers, kader, diversiteit, inclusief en vraaggericht handelen.

Outputmonitor 2018 en intentieverklaring 2019-2022

De rijksgelden worden per 2019 voor vier jaar toegekend met als verdeelsleutels jongeren tot 18 jaar en inwoners. De toekenning geschiedt op basis van een outputmonitor over de situatie in 2018.

Gemeenten kunnen voor 15 oktober a.s. een intentieverklaring indienen met het oog op het gewenste aantal te realiseren fte in 2019-2022. De definitieve bedragen per gemeente worden opgenomen in de komende decembercirculaire gemeentefonds. Gemeenten kunnen hun deelnamepercentage jaarlijks aanpassen.

Begin juli ontvangen de gemeenten over dit alles een toelichtende brief.

Meer informatie

 

Afzender: Sport en Bewegen in de Buurt
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 2 juli 2018