Interventies voor gemeente en zorgverzekeraar

Sinds 2019 zit de gecombineerde leefstijlinterventie voor volwassenen onder voorwaarden in de basisverzekering. Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil in navolging hierop, de implementatie van andere vormen van preventie in de zorg bevorderen. Het gaat om interventies die bijdragen aan de beweging 'van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag'.

Samen met partners maakt VWS inzichtelijk welke belemmeringen een brede implementatie in de weg staan en welke oplossingen hiervoor zijn. Het gaat op dit moment om leefstijlinterventies bij diabetes, valpreventie, welzijn op recept en de gecombineerde leefstijlinterventie voor kinderen. Daarnaast blijft VWS inzetten op een goede implementatie van de GLI Gecombineerde Leefstijlinterventie   voor volwassenen.

Deze vormen van preventie bevinden zich vaak op het snijvlak van curatieve zorg en het sociale domein. Samenwerking tussen gemeente en zorgverzekering is hiervoor van belang. Voor het organiseren en coördineren van deze samenwerking kunnen gemeenten en zorgverzekeraars gebruik maken van de subsidieregeling preventiecoalities.

Hieronder vindt u meer informatie over de vijf interventies en goede voorbeelden om zo inspiratie op te doen.

Gecombineerde leefstijlinterventie voor volwassenen

Per 1 januari 2019 wordt de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI Gecombineerde Leefstijlinterventie   Gecombineerde Leefstijlinterventie) vergoed vanuit de basisverzekering. Op dit moment gaat het om SLIMMER, CooL en De BeweegKuur. Lees meer over de gecombineerde leefstijlinterventie en laat u door voorbeelden inspireren om zelf aan de slag te gaan.

Gecombineerde leefstijlinterventie voor kinderen

Op dit moment zit alleen de gecombineerde leefstijlinterventie voor volwassenen in de basisverzekering. De situatie voor kinderen verschilt van die van volwassenen doordat de thuissituatie een veel grotere rol speelt. Aandacht voor leefstijl - voeding, beweging, slapen - en eventuele medische problemen is dan niet voldoende. Vooral bij kinderen en gezinnen met meerdere problemen is een bredere aanpak nodig. Daarom is er een landelijke ketenaanpak ontwikkeld voor kinderen met overgewicht en obesitas. Eén van de belangrijkste onderdelen van het model is het creëren van een goed werkbare samenwerking professionals uit het sociaal domein én het zorgdomein.
Het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  gaat aan de slag om te onderzoeken wat de knelpunten zijn bij implementatie van deze interventie. Jongeren op Gezond Gewicht ondersteunt en begeleidt gemeenten die aan de slag willen met de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht of obesitas.

Meer informatie over de aanpak van overgewicht bij kinderen:

Interventies diabetes

In het Nationaal Preventieakkoord is met de betrokken partijen afgesproken dat er een kwartiermaker aan de slag gaat om te komen tot een breed, gedragen integrale aanpak voor een gezonde leefstijl voor mensen met overgewicht of obesitas en Diabetes Mellitus type 2. Hiervoor is het programma 2DiaBeat opgezet. Er loopt een inventarisatie om te kijken welke interventies er allemaal zijn, wat er bekend is over de effectiviteit en wat eventuele knelpunten zijn bij implementatie. In de loop van 2020 komt meer informatie beschikbaar over de uitkomst van de actie uit het Preventieakkoord en het vervolg hierop.

Valpreventie

Uit een maatschappelijke kosten baten analyse, uitgevoerd door Erasmus MC, Veiligheid NL en Vilans blijkt dat investeren in valpreventie bij ouderen loont en kostenbesparend is. Ouderen kunnen door valpreventie langer thuis blijven wonen, zijn actiever en minder eenzaam. Ondanks dat valpreventie kostenbesparend is, wordt nog maar 1.5% van de potentiele doelgroep in Nederland bereikt. Op dit moment brengt  VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  met het werkveld knelpunten en mogelijke oplossingen in kaart. Vanaf 2020 is de inzet gericht op het wegnemen van de knelpunten die een groter bereik voor effectieve valpreventie in de weg staan.

Wilt u voor uw gemeente uitrekenen wat de kosten en baten van valpreventie in uw gemeenten zijn? Maak dan gebruik van de rekenhulp valpreventie ontwikkeld door VeiligheidNL.
Of aan de slag met valpreventie in uw gemeente? Lees dan het dossier valpreventie, bekijk het interventieoverzicht valpreventie of lees hoe gemeente Amstelveen met de zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid hier vorm aan geeft via de preventiecoalitie Amstelland.

Welzijn op recept

Van alle huisartsenconsulten wordt 20% besteed aan psychosociale klachten waarvoor geen directe medische oorzaak aanwijsbaar is. De patiënt kan in veel gevallen beter terecht bij een welzijnswerker in het sociale domein. Dit kan via Welzijn op Recept.  Wilt u aan de  slag met Welzijn op Recept? Via het Landelijk Kennisnetwerk vindt u meer informatie en voorbeelden.

Afzender: RIVM
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 12 februari 2020