LAB: Voorstellen Regionale Academie - Ludus Zuid

LAB | regionale academie in beeld | Ludus Zuid

1. Met wie hebben we het genoegen?
Marja Nieuwenhuis (Sportservice Noord-Brabant), Gerben Schram (SportZeeland) en Dave Prikken (Huis voor de Sport Limburg).

2. Hoe lang bestaat jullie academie al? En kun je iets vertellen over de totstandkoming?
Begin 2020 is op eigen initiatief van onze organisaties een kerngroep gevormd om te komen tot scholingsaanbod voor sportprofessionals in de regio Zuid Nederland. Deze samenwerking hebben we Ludus Zuid genoemd. Later is het initiatief ontstaan vanuit de Landelijke academie buurtsportcoaches (LAB) LAB om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van scholingsaanbod voor buurtsportcoaches. De kerngroep van Ludus Zuid heeft zich hierbij aangesloten. In de periode zomer 2020 tot 2022 is vooral geïnvesteerd in het ontwikkelen van een website, het opzetten van communicatiekanalen en het onderzoeken van de behoeften van de doelgroep. Het afgelopen jaar heeft dit zijn vruchten afgeworpen. Afgelopen jaar zijn in de regio Zuid verschillende bij- en nascholingsactiviteiten geweest zoals de trainingen 'Hoe Werkt De Gemeente Nou' en 'Werken met Netwerken' een Cursus spelbegeleider Walking Football. Daarnaast is de opleiding sport- en beweegleider senioren aangeboden. Naast ‘eigen’ aanbod is Ludus Zuid ook een platform voor scholingsaanbod van andere aanbieders.

Achter het platform van Ludus Zuid zit een uitgebreid netwerk van professionals op het gebied van sport en beweging. De kerngroep bestaat uit drie Zuidelijke provinciale sportorganisaties. We werken nauw samen met werkgevers en kennispartners in de sportsector. Ook werken we samen en met opleidingsinstituten in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland die relevant zijn voor de professionele ontwikkeling van onze buurtsportcoaches en sportprofessionals. Het speelveld van de buurtsportcoach is de afgelopen jaren enorm verbreed. Waar eerst het doel alleen was om mensen te laten sporten en bewegen, gaat het tegenwoordig ook om een bijdrage leveren aan lokale maatschappelijke opgaves. Denk aan het verbeteren van zoals gezondheid, tegen gaan van eenzaamheid, valpreventie etc.. Om als buurtsportcoach hieraan een bijdrage te kunnen leveren om uiteindelijk het verschil te maken zijn bijscholingen, trainingen en cursussen hiervoor van wezenlijk belang.

3. Wat doen jullie zoal en voor wie?
We zijn dus een platform met opleidingsaanbod voor sportprofessionals. We bieden zelf scholing aan én bieden een platform voor scholing van anderen.
De kerngroep heeft een praatplaat ontwikkeld om duidelijk aan te geven wat Ludus Zuid is en voor wie dit platform bedoeld is.

De praatplaat laat zien dat Ludus Zuid een dynamisch platform is dat fungeert als het centrum voor (bij)scholing en professionalisering van buurtsportcoaches en andere sportprofessionals in de regio's Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Het platform is bedoeld voor professionals die betrokken zijn bij sport en bewegen, zoals buurtsportcoaches, trainers, docenten en andere geïnteresseerden.

De praatplaat laat zien dat Ludus Zuid een breed scala aan activiteiten en diensten biedt, zoals bijscholings- en nascholingsprogramma's, trainingen, workshops en kennisdeling. Daarnaast wordt er samengewerkt met provinciale sportorganisaties, werkgevers en opleidingsinstituten om de kwaliteit en professionaliteit van sportprofessionals te versterken.

Met behulp van de praatplaat wordt in één oogopslag duidelijk wat Ludus Zuid te bieden heeft en voor wie het platform relevant is.

praatplaat

4. Wat heeft het programma LAB jullie academie gebracht?

Aansluiting bij en ondersteuning van de Landelijke academie buurtsportcoaches heeft ervoor gezorgd dat we samenwerking met andere regio’s en op landelijk niveau hebben. Dankzij de Landelijke academie buurtsportcoaches hebben we nu een landelijk dekkend netwerk met vijf regionale buurtsportcoach academies. Achter de schermen hebben we uitstekende ondersteuning/begeleiding gehad voor Ludus Zuid op het maken van een business case, doorontwikkeling van de huidige website en met het opstellen en uitvoeren van periodieke behoeftepeilingen.

5. En waarom vinden jullie als degenen die deze regionale academie verder ontwikkelen een dergelijk platform belangrijk?

De buurtsportcoach heeft zich stevig verankerd in onze samenleving en vormt een cruciale pijler voor gemeenten om hun lokale ambities te verwezenlijken. Deze ambities strekken zich uit van het bevorderen van een gezonde en vitale bevolking tot het inzetten van sport en beweging als middel voor sociale cohesie, participatie, zelfredzaamheid en het verminderen van eenzaamheid. Het vak van de buurtsportcoach heeft zich in rap tempo ontwikkeld en zal naar verwachting blijven evolueren. Dit brengt uitdagingen met zich mee voor de professionals, die steeds vaker te maken krijgen met nieuwe, integrale en complexe vraagstukken binnen een veranderend speelveld.

Ludus Zuid fungeert als hét platform voor (bij)scholing van buurtsportcoaches in de regio's Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. We streven ernaar de kwaliteit en professionaliteit van buurtsportcoaches te bevorderen en hun positie in het werkveld te versterken. Voortdurende bijscholing en nascholing zijn essentieel om bij te blijven dragen aan de beoogde lokale en regionale doelstellingen op het gebied van sport en bewegen. Daarnaast richten we ons ook op bredere ondersteuning van sportprofessionals, naast alleen de doelgroep buurtsportcoaches.


6. Wat is jullie volgende stap, welke kansen zie je voor de regionale academie?
We willen Buurtsportcoaches en sportprofessionals ontzorgen en stimuleren in hun ontwikkeling. Daarnaast willen we samen met betrokken aanbieders en werkgevers een scholingskalender maken die aansluit bij de wensen en behoeften van de deelnemers, werkgevers en opdrachtgevers.

7. Wat zou je graag mee willen geven?
‘Als je doet wat deed, krijg je wat je kreeg’ – Als je verandert wat je doet, krijg je nieuwe output’.

Afzender: Ludus Zuid
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 30 juni 2023