Leerlijn BIOR voor professionals werkzaam in fysieke en sociale domein

Goed nieuws voor buurtsportcoaches/professionals in het fysieke/sociale domein! De cursus BIOR is inmiddels beschikbaar via alle regionale academies die binnen het programma LAB tot stand gekomen zijn.

Sport & bewegen in de openbare ruimte en een beweegvriendelijke omgeving zijn twee thema’s die steeds meer aandacht krijgen, zowel beleidsmatig als maatschappelijk. Dit onderschrijft het ‘Brancherapport sport en bewegen in de openbare ruimte’, onder redactie van Prins, Hoekman en van der Poel (2021). Het thema ‘duurzame sportinfrastructuur’ wordt ook voor buurtsportcoaches een steeds belangrijker onderdeel van hun werk. Driekwart van de buurtsportcoaches ondersteunt lokale beleidsmakers als het gaat over een beweegvriendelijke omgeving. In 2019 zette 31 procent van de gemeenten de buurtsportcoach in voor de ambitie duurzame sportinfrastructuur uit het Sportakkoord. In 2021 geeft 64 procent van de gemeenten aan dit te doen (Stam & Vrieswijk, 2021).

Online leeromgeving

Een derde van de buurtsportcoaches geeft in een grootschalige behoeftepeiling (N=603) echter aan dat ze niet goed bekend is met aanpakken of interventies om een beweegvriendelijke omgeving tot stand te brengen en niet goed op de hoogte zijn van hoe gemeentelijk beleid op gebied van beweegvriendelijke omgeving tot stand komt. Nog eens bijna een derde van de buurtsportcoaches geeft aan in zijn of haar gemeente de opdracht te hebben om te werken aan een beweegvriendelijke omgeving. Op het gebied van monitoren van impact van een beweegvriendelijke omgeving, het ontwerpen van een sport- of speelplek en het in kaart brengen van beweegvriendelijkheid ligt de grootste ondersteuningsbehoefte van buurtsportcoaches (von Heijden e.a., 2020). In de ontwikkelde online leeromgeving www.beweegvriendelijkebuurt.nl helpen we buurtsportcoaches en andere professionals op weg in het werken in en aan een beweegvriendelijke omgeving.

Cursus

In opdracht van het programma LAB hebben Hanzehogeschool, Sport Drenthe (beiden partners in KennisLab BIOR Noord) en Fontys Sporthogeschool en SSNB (beiden initiatiefnemers van Brabant Beweegt Buiten) de cursus BIOR (Beweegvriendelijke Inrichting Openbare Ruimte) ontwikkeld. Deze cursus biedt professionals handvatten om zelf aan de slag te gaan om BIOR een plek te geven binnen een gemeente. Of dat nu gaat om agendasetting, een visie traject of een concreet plan van aanpak voor een beweegvriendelijke buurt of plek. De deelnemers worden meegenomen in recente praktijkvoorbeelden om hier niet alleen ‘best practices’ maar ook ‘worst practices’ uit op te halen. Er wordt kennis vergaard over BIOR in het algemeen, de omgevingswet en de haakjes die gemaakt kunnen worden met andere beleidsterreinen zoals sociaal domein, ruimtelijke ordening en volksgezondheid en men gaat in gesprek met collega’s en cursusleiders over de eigen rol hierin. Deelnemers aan de cursus kunnen vervolgens met de opgedane kennis, aan de hand van een stappenplan en een aantal praktische instrumenten, aan de slag met hun eigen casus.

Lokale context

Deelnemers aan de cursus vinden de cursus van meerwaarde omdat er een duidelijke koppeling is tussen kennis en praktijk, de eigen casuïstiek centraal staat, er een diversiteit aan deelnemers is (buurtsportcoaches, beleidsadviseurs sport/groen/blauw, etc.) en de cursus is ingebed in lokale en nationale netwerken van experts en lokale vraagstukken. Een plattelandsgebied is immers niet te vergelijken met een aandachtswijk in een van de grote steden. Waar bijvoorbeeld in Noord-Nederland aandacht was binnen de cursus voor de groene omgeving, hebben we in het Zuiden aandacht besteed aan bijvoorbeeld urban sports.

Deelnemen?

Goed nieuws voor buurtsportcoaches/professionals in het fysieke/sociale domein! De cursus BIOR is inmiddels beschikbaar via alle regionale academies die binnen het programma LAB tot stand gekomen zijn. Deze academies bieden de cursus dit jaar nog aan, al dan niet via een van de partners binnen het regionale samenwerkingsverband, zodat deelnemers ook gebruik kunnen maken van het STAP-budget.

Afzender: Vereniging Sport en Gemeenten
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 4 april 2023