Programma LAB – werkgroep aanbod

Scholing helpt buurtsportcoaches vooruit in hun werk, is inspirerend, draagt bij aan ontwikkeling en vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. In het programma LAB houdt de werkgroep aanbod zich bezig met het ontsluiten van relevant bestaand aanbod en het opstellen van kaders voor te ontwikkelen nieuw aanbod.

Als start is er een inventarisatie van het bestaand onderwijs in Nederland gemaakt en onderzoek gedaan naar bestaand bij- en nascholingsaanbod. De vraag van de buurtsportcoach, werkgever en gemeente is leidend. De landelijke behoeftepeilingen geven hiervoor input. Zo heeft de werkgroep de vraag en het bestaande bij- en nascholingsaanbod op elkaar kunnen afstemmen.

Als gevraagd aanbod niet beschikbaar is zal het ontwikkeld moeten worden. De werkgroep formuleert hiervoor de kaders aan de hand van pilots. De pilots die hiervoor zijn opgestart zijn o.a. ‘Hoe werkt die gemeente nou’ en Bewegen In de Openbare Ruimte. Deze pilots leveren input voor de kaders van te ontwikkelen aanbod, maar resulteren uiteindelijk ook in nieuw aanbod wat landelijk beschikbaar komt voor de vijf regionale academies.

Verder houdt de werkgroep zich bezig met het onderwerp kwaliteit. Hiervoor is een eerste norm/toetsingskader nu in afronding. Daarnaast is er een begrippenkader ontwikkeld. Dit begrippenkader zorgt ervoor dat we, in de vijf regio’s, ‘dezelfde (scholings-)taal’ spreken. Deze kwaliteitsnorm en het begrippenkader zijn verwerkt in een formulier waarmee aanbieders hun scholing kunnen aanmelden. Dit wordt een digitale optie op de website. We verwachten dat deze in kwartaal 1 2022 klaar is voor gebruik.  Het aanmeldformulier is ook leidend voor hoe we landelijk het aanbod willen presenteren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld doel beschrijving, koppeling naar het carrièrepad, leeruitkomsten, instapvoorwaarden, tijdsinvestering, kosten, locatie, etc.

De genoemde kwaliteitsnorm, het begrippenkader en het aanmeldformulier zorgen uiteindelijk voor een uniforme beschrijving van het aanbod bij de vijf academies dat voldoet aan de vraag en de gestelde kwaliteit. Uniformering en standaardisering helpt de buurtsportcoach en de werkgever. Deze duidelijkheid en efficiëntie helpt daarnaast ook bij de professionalisering van de vijf regionale academies.

Pilot “HWDGN?”

De vraag “Hoe werkt die gemeente nou?” kwam prominent uit de genoemde behoeftepeiling naar voren. Daarvoor is een cursus ontwikkeld door diverse beleidsmedewerkers die in het domein van sport en bewegen werken. Op dit moment is pilot 1 afgerond en pilot 2 ronden we af in februari 2022, waarna het materiaal beschikbaar zal worden gesteld aan de vijf regionale academies.

Volledig afgestemd op de buurtsportcoach komen onderwerpen voorbij als beleidscyclus beïnvloeden, het krachtenveld politiek–bestuur-ambtelijk, samenwerking binnen de gemeente, rolverdeling binnen de overheid, maar ook heel praktisch sportstimulering en bijvoorbeeld koppeling met andere sociale domeinen. Resultaat is een overdraagbare cursus gedurende 2 x 2 dagdelen inclusief presentaties, digitaal naslagwerk en intake- en evaluatieformulier.

Foto LAB 2Trekker van de werkgroep aanbod is Robert den Dunnen van de Hanzehogeschool Groningen. Voor vragen/meer informatie kun je hem benaderen: r.j.k.den.dunnen@pl.hanze.nl.

 

Afzender: Vereniging Sport en Gemeenten
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 15 december 2021