Samen cultuurmaken verbreden

Ben je actief in het culturele en/of sociale domein en draag jij bij aan cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk te maken voor bepaalde doelgroepen? Dan is de aanloopregeling Samen cultuurmaken verbreden wellicht geschikt hiervoor. Deze is bedoeld om te investeren in bestaande en nieuwe projecten op het gebied van inclusieve cultuurparticipatie. 

In aanloop naar het landelijk meerjarig programma Cultuurparticipatie dat in 2021 zal starten zijn we op zoek naar initiatieven die nu al verschillen in cultuurdeelname verkleinen bijvoorbeeld op het gebied van armoede, eenzaamheid, sociale integratie, en preventie. Of naar instellingen en organisaties die hierop ambities en ideeën hebben. De opgedane kennis, ervaring en opbrengsten bieden dan een basis voor een verdere doorontwikkeling naar het meerjarige programma Cultuurparticipatie voor de beleidsperiode 2021-2024. Met dit vierjarig programma dat start in 2021 willen we (OCW, Fonds voor Cultuurparticipatie en LKCA) iedereen gelijke kansen bieden om deel te nemen aan het culturele leven.

Wie kan aanvragen?

Je kunt bij deze regeling aanvragen als culturele instelling met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk of als cultuurprofessional mits je voor de gevraagde activiteiten samenwerkt met een instelling werkzaam in het sociale domein met rechtspersoonlijkheid, of vice versa. 

Waarvoor kun je aanvragen?

Je kunt aanvragen voor artistiek inhoudelijke activiteiten, projecten, experimenten, onderzoek of ander initiatief dat bijdraagt aan de doelstelling van de regeling: de toegankelijkheid, zichtbaarheid en erkenning van cultuur te vergroten en zo de actieve cultuurdeelname van zoveel mogelijk verschillende groepen mensen (beter) mogelijk te maken.
Het gaat hierbij om vernieuwende activiteiten of samenwerkingen tussen het cultureel- en het sociaal domein die drempels voor het zelf actief cultuurmaken wegnemen.

Feiten en cijfers

Het subsidieplafond is € 3.600.000,  waarvan € 600.000 bestemd voor aanvragen die zich specifiek richten op het verlagen van drempels voor cultuurmaken voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking.

Praktische voorwaarden

  • het betreft een gezamenlijke/samenwerkings aanvraag
  • de aanvragen worden beoordeeld op basis van volgorde van binnenkomst
  • een externe adviescommissie beoordeelt de aanvragen
  • behandelingstermijn is 13 weken, streeftermijn 8 weken
  • maximale looptijd van de activiteiten is 18 maanden en starten uiterlijk binnen 3 maanden na subsidieverlening
  • regeling loopt van 31 januari 2020 t/m 14 september 2020
  • aanvrager is verplicht tot het delen, ontwikkelen en monitoren van kennis met betrekking tot de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt. De aanvrager werkt  samen met het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) door deelname aan (ten minste) de projectenmonitor en ontmoetingen van het landelijke kennisdelingstraject;
  • aanvrager werkt overeenkomstig de principes van geldende sectorcodes voor goed en integer bestuur en toezicht. 

Regiobijeenkomsten

Vanaf 31 januari 2020, wanneer de regeling open gaat, zullen er een aantal informatiebijeenkomsten in het land gegeven worden. Hier wordt de regeling gepresenteerd en toegelicht en kun je in gesprek met onze adviseurs.

Meer informatie vind je hier.

 

Afzender: LKCA
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 2 maart 2020