Infrastructuur programma LAB tijdens werksessie 9 september gelanceerd

In het programma LAB werken we aan een infrastructuur waarbinnen stakeholders met elkaar samenwerken om relevant bijscholingsaanbod te ontsluiten en waar nodig nieuw te ontwikkelen.

In 5 regio’s zijn onder aanvoering van de provinciale sportorganisaties samen met het onderwijs, samenwerkingsverbanden opgezet/in ontwikkeling en voorzien van een digitaal platform waarop de buurtsportcoach het voor hem of haar gewenste aanbod terug kan vinden. Via deze landkaart kom je bij de regionale academies (in wording).

Deze 5 regionale samenwerkingsverbanden vormen het netwerk zoals in het programmadoel is voorzien. Tijdens de resterende looptijd van het programma wordt vanuit deze 5 hoofdregio’s gewerkt aan een fijnmazigere infrastructuur; welke werkgevers en overige onderwijsinstellingen willen met welk scholingsaanbod, onder welke voorwaarden deel uitmaken van het netwerk.

Dit soort organisatorische vraagstukken hebben we op 9 september jl. met onze werkveldpartners (onderwijs, PSO’s, werkgevers en landelijke BRC-partners als Mulier Instituut, NOC*NSF, Kenniscentrum Sport & Bewegen en WIJ Buurtsportcoaches) verkend. Na een korte update van de verschillende werkgroepen binnen het programma lanceerden we de infrastructuur en lieten we een van de digitale platformen zien. Daarna gingen we met zo’n 50 deelnemers in twee ronden in gesprek over onderwerpen als samenwerking & rollen binnen de regio, communicatie naar de buurtsportcoaches, financiering van de infrastructuur en het scholingsaanbod, de rol van de gemeenten t.o.v. de werkgever, kwaliteit van het aanbod en of academies meer doen dan alleen het ontsluiten van scholingsaanbod.

De uitkomsten hiervan bespreken we tijdens de Lerende Netwerken in het najaar van 2021 in de “driehoek”: hoe zien de buurtsportcoaches, hun werkgevers en de gemeentelijke contactpersonen dit eigenlijk? Vanuit het programma gaan we vervolgens deze samenwerkingsverbanden ondersteunen met kaders en toetsingscriteria voor aanbod, handreikingen voor samenwerking en servicemodellen zodat ook na afloop van het programma de resultaten duurzaam geborgd worden. Want de regionale opzet is maatwerk, de partijen die samenwerken maken uiteindelijk zelf hun keuzes.

Voor meer informatie over werking en mogelijkheden verwijzen we naar de betreffende regionale academies. Voor overige vragen: programmamanager Brigitte Musters, te bereiken via 06-53129350 of b.musters@sportengemeenten.nl.

Afzender: Vereniging Sport en Gemeenten
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 5 oktober 2021