Wat is het programma LAB?

Waarom?

De buurtsportcoach* is niet meer weg te denken uit de samenleving. Voor gemeenten vormen deze professionals een belangrijke pijler om lokale ambities te realiseren. Ambities waarbij sport & bewegen het doel is (fitte, gezonde en vitale burgers) maar ook waarbij sport & bewegen ingezet wordt als middel (meedoen, sociale cohesie, zelfredzaamheid, minder eenzaamheid etc.). De buurtsportcoach vervult hierbij een centrale rol, soms uitvoerend (beweegvaardigheid op scholen, beweegactiviteiten in de wijk), dan weer ondersteunend (het helpen en adviseren van bijvoorbeeld beweegaanbieders) en initiërend, verbindend waarbij beleid overstijgende samenwerking centraal staat. Het vak van de buurtsportcoach heeft zich dan ook in sneltreinvaart ontwikkeld en dat zal het ook nog wel even blijven doen. Dit vraagt veel van de huidige professionals. Continu bij- en nascholing is daarom essentieel om een bijdrage te kunnen blijven leveren aan de beoogde lokale (regionale) doelstellingen.

Wat?

In het ondersteuningsprogramma van de Brede Regeling Combinatiefuncties is daarom de volgende programmadoelstelling opgenomen: “In de periode 2019-2022 te komen tot een Landelijke Academie Buurtsportcoaches (LAB), waarin stakeholders met elkaar samenwerken en samen een regiegroep vormen. Kern van deze landelijke bundeling is het faciliteren van de (regionale) samenwerking tussen de 8 hbo-instellingen met Sportkunde, ALO-Nederland, ROC’s Sport en bewegen, CIOS (en), WIJ Buurtsportcoaches en Provinciale Sportorganisaties (PSO’s). Het onderwijs zorgt zelf voor de programmering en ontwikkeling van noodzakelijk nieuw aanbod. Uitgangspunt is dat de uitvoering regionaal plaats vindt, geclusterd rondom de hogescholen.”

LAB is een programma, het is dus nadrukkelijk geen nieuwe entiteit, een huis met een gevel, eigen mensen en eigen website, maar zal vooral gebruik maken van de bestaande infrastructuur rondom buurtsportcoaches en waar nodig voorzien in het realiseren van infrastructuur.

Hoe?

Binnen het programma LAB wordt samengewerkt met allerlei stakeholders om de inhoudelijke en projectdoelstellingen te realiseren. De drie hoofdpijlers zijn:

  • Behoeftepeiling: periodieke peiling onder zowel buurtsportcoaches, hun werkgevers en gemeenten, waarbij schriftelijke vragenlijsten opgevolgd worden door interviews en verdiepende dialogen.
  • Aanbod: waar nodig ontwikkelen van aanbod op basis van de behoeftepeiling en inzichtelijk maken van het aanbod. Hierbij wordt vraag gestuurd te werk gegaan.
  • Implementatie: bestaand aanbod lokaal/regionaal ontsluiten en het doorontwikkelen van de onderliggende infrastructuur.

In het parallelprogramma:

  • Monitoren van de ontwikkeling van het LAB (i.s.m. Mulier Instituut).
  • Actualiseren en ontwikkelen van toekomstbestendige beroepsprofielen en in kaart brengen van de verschillende contractconstructies en cao’s (i.s.m. WOS).

Voor vragen: programmamanager Brigitte Musters, te bereiken via 06-53129350 of  b.musters@sportengemeenten.nl

*Waar in deze tekst ‘buurtsportcoach’ staat, worden ook alle andere professionals, die vanuit de rijksregeling ‘Brede Regeling Combinatiefuncties’ worden betaald, bedoeld.