LAB – update: Profielen, Aanbod en kwaliteit en Specifieke SPUK-peiling

Het heeft even geduurd maar inmiddels kunnen we mededelen dat we met LAB (Landelijke Academie Buurtsportcoaches) door mogen tot en met 2026. Goed nieuws dus. In deze bijdrage: Kerndoelen LAB II, Update profielen, Update aanbod & kwaliteit en Specifieke SPUK-peiling

De kerndoelen van het programma zijn

  • Verankeren van de resultaten uit LAB I; denk hierbij aan door ontwikkelen van de regionale academies, het in gebruik nemen van een intaketool op de platformen, intensiveren van de samenwerking, de mogelijkheden voor buurtsportcoaches, hun werkgevers en gemeenten ontsluiten en voor het voetlicht brengen, financiering etc. etc.;
  • Het laten uitwerken van de functiebeschrijvingen zoals vermeld in bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties (daarover verderop meer)
  • Het inzetten van LAB voor andere opgaven en doelen. Zo kan de LAB-infrastructuur een landingsplek of juist vliegwiel zijn voor (delen van) de Human Capital Agenda Sport. Daarnaast ligt er een rol voor de professionals bij programmaonderdelen van de Brede SPUK waar we met LAB ondersteuning kunnen bieden.

Genoeg te doen dus. In deze nieuwsbrief gaan we in op een aantal onderdelen.

Update profielen

In september vond de kick-off plaats de beschrijving en waardering van de BRC-profielen. In de bestuurlijke afspraken van de Brede Regeling Combinatiefuncties zijn 6 profielen genoemd. Naast de buurtsportcoach en de cultuurcoaches zijn de volgende rollen beschreven:

  • Coördinator Sport & Preventie
  • Beweegcoach
  • Combinatiefunctionaris Onderwijs
  • Clubkadercoach (verenigingsmanager, sportparkmanager)

Het zijn niet in alle gevallen nieuwe functies, maar een manier om heel expliciet als gemeente aan te geven op welke doelen of programma’s de lokale professionals ingezet worden. Hoe dan ook, willen we deze op dezelfde manier beschrijven zoals we dat indertijd (2021) voor de buurtsportcoach gedaan hebben wat het carrièrepad buurtsportcoaches als resultaat heeft opgeleverd. Onder leiding van de werkgeversorganisatie (WOS) en specialist in dit werkveld (EVZ) worden nu i.s.m. het werkveld de functies beschreven. Deze werkgroep wordt gevormd door een afspiegeling van het type werkgevers (groot, klein, enkelvoudig, meervoudig, etc. etc.). Het proces wordt steeds getoetst met een klankbordgroep die bestaat uit weer andere werkgevers, KVLO, vakbonden, WIJ Buurtsportcoaches, onderwijs en eenieder die geïnteresseerd is. In 2023 vinden de gesprekken met de werkgevers plaats. Daarna start EVZ op basis van de input met de uitwerking. Hopelijk kunnen we dit traject in kwartaal 1 van 2024 afronden en wordt duidelijk hoeveel niveaus we uiteindelijk per rol gaan hanteren. Verder frissen we het bestaande carrièrepad voor de buurtsportcoach op, dat wil zeggen, de inhoud, strekking en inschaling (cao Sport) blijven gelijk, maar de beschrijvingen worden wat compacter wat de leesbaarheid ten goede komt. Wordt dus snel vervolgd.


Update aanbod & kwaliteit

In LAB I zijn er m.b.v. VWS verschillende scholingen ontwikkeld. De leerlijn BIOR (Bewegen in de Openbare Ruimte), de cursus Hoe Werkt die Gemeente Nou, de modulair opgebouwde leerlijn senioren sport- en beweegleider inclusief valpreventie (benieuwd naar de ervaringen van o.a. begeleiders/professionals, docenten én de senioren zelf, kijk dan ook dit filmpje), de workshop inclusie 1.0, de pilot werken in netwerken en n.a.v. het carrièrepad de training voor leidinggevenden van buurtsportcoaches. In LAB II gaan we de meeste van deze scholingen regelmatig via de regionale academies aanbieden maar ook kijken hoe we zorgen dat ze actueel blijven, ook na afloop van het programma. Verder komen in de eerste helft van 2024 beschikbaar de e-learning grensoverschrijdend gedrag voor clubondersteuners[1] de workshop inclusie 2.0, de training impact, monitoring & evaluatie en de Beweegreis (buurtsportcoach+). Daarnaast wordt in het werkplan van Sportakkoord II verschillende keren genoemd dat LAB voor relevant aanbod zorgt en zullen we natuurlijk weer regelmatig de behoefte peilen onder professionals, hun werkgevers en de beleidsmedewerkers om nieuw aanbod te ontsluiten of te ontwikkelen (zie ook specifieke SPUK-peiling). Houd de kanalen in de gaten!

Belangrijk hierbij is kwaliteit: kwaliteit van het aanbod, van de docent/cursusleider en de aansluiting bij de profielen. Hiervoor hebben we een intaketool ontwikkeld die aanbieders moeten invullen. Deze komt in kwartaal 1 2024 met handleiding beschikbaar. Het is best een werkje voor aanbieders van scholing, maar op deze manier proberen we zo goed mogelijk bij de profielen en relevante thema’s aan te sluiten zodat voor de professionals duidelijk is wat ze kunnen verwachten. In de loop van 2024 zullen we de tool door ontwikkelen op basis van de nieuwe profielen enerzijds en gebruikerservaringen anderzijds.

Een andere concrete actie is dat al het aanbod zoveel mogelijk modulair wordt opgebouwd, leerlijnen op het snijvlak van profiel en thematiek. Als professional kun je dan heel gericht scholing volgen en zorgen we ervoor dat je niet steeds bepaalde basiskennis opnieuw hoeft te doorlopen.

In het verlengde daarvan ontstaan daarmee kwaliteitscriteria per rol op waarmee gemeenten en werkgevers zich verzekerd weten dat hun professionals goed uitgerust zijn voor bepaalde werkzaamheden. We gaan dit eerst in klein verband testen waarna we dit hopelijk vanaf 2025 breed kunnen uitrollen.

[1] We werken aan een fijne, plezierige en veilige sportomgeving voor iedereen. Om dat te realiseren hebben we aandacht voor integriteit én het voorkomen van integriteitsschendingen. Een belangrijk onderwerp voor sportclubs, die hier in de praktijk mee aan de slag gaan. Om de clubondersteuners die in verbinding met de club staan hiermee op weg te helpen, heeft NOC*NSF de e-learning Integriteit voor Clubondersteuning ontwikkeld. In deze e-learning helpen we o.a. verenigingsondersteuners om kennis en inzichten op te doen rondom integriteit, waarmee zij vervolgens het bestuur van clubs, maar ook trainer-coaches op het gebied van integriteit kunnen ondersteunen en adviseren. Wat houdt integriteit in? Waar kan je op letten? Wat kan je preventief doen? Maar ook, wat doe je als het misgaat? De e-learning staat bij al deze vragen stil. Clubondersteuners kunnen de e-learning gratis via deze link volgen.

Specifieke SPUK-peiling

Hij viel al even, de specifieke SPUK-peiling. In de week van 18 december gaan de regionale academies vragenlijsten uitzetten voor zowel de professional, de werkgever als de gemeenten in hun werkgebied. Maar omdat we midden in een drukke vakantieperiode zitten, vragen we ook via deze nieuwsbrief en de landelijke kanalen aandacht voor deze peiling. Gemeenten zijn dit jaar druk geweest met het herijken van sportakkoorden en daarna de integrale plannen. Vanaf het laatste kwartaal in 2023 worden deze plannen weer actief aan uitvoering verbonden; wat gaan de professionals vanaf 2024 doen en waar hebben ze dan concreet hulp of ondersteuning bij nodig. Erg belangrijk dus om deze vragenlijsten in te vullen, want zoals bekend uit LAB I: er is superveel interessant, we kunnen van alles aanbieden maar we werken echt vraag- en behoefte gestuurd. Dus grijp je kans en laat ons zo goed mogelijk weten via de behoeftepeiling waarmee we je kunnen helpen. De lijsten blijven openstaan tot en met vrijdag 26 januari 2024. Dus wil je juist voor, in of liever na je kerstvakantie hierover nadenken, dat maakt voor ons niets uit, maar gun jezelf in ieder geval de kans op de best mogelijke scholing! We analyseren de uitkomsten per regio maar ook landelijk én we gaan tijdens de regionale contact dagen die we met de VSG organiseren vanaf medio maart tot en met mei, verdiepende dialoogsessies aan om de puntjes op de i te zetten. Want we hebben inmiddels geleerd dat niet alleen de inhoud belangrijk is, maar ook de randvoorwaarden zoals hoeveel tijd je met een scholing kwijt bent om maar wat te noemen.

In onderstaand schema tref je de linkjes naar de vragenlijsten aan (en waar we vermelden buurtsportcoaches gaat het dus om alle professionals, ongeacht rol of combinatie van rollen).

Buurtsportcoach Academy Noord

(Friesland, Groningen, Drenthe)

1.      Vragenlijst buurtsportcoaches

2.      Vragenlijst werkgevers

3.      Vragenlijst gemeenten

Buurtsportcoach Academie Oost

(Gelderland, Overijssel, Flevoland)

1.      Vragenlijst buurtsportcoaches

2.      Vragenlijst werkgevers

3.      Vragenlijst gemeenten

Ludus Zuid

(Zeeland, Noord-Brabant, Limburg)

1.      Vragenlijst buurtsportcoaches

2.      Vragenlijst werkgevers

3.      Vragenlijst gemeenten

Buurtsportcoach Academy Zuidwest (Zuid-Holland)

1.      Vragenlijst buurtsportcoaches

2.      Vragenlijst werkgevers

3.      Vragenlijst gemeenten

Buurtsportcoach Academy Noordwest (Noord-Holland, Utrecht)

1.      Vragenlijst buurtsportcoaches

2.      Vragenlijst werkgevers

3.      Vragenlijst gemeenten

 

Afzender: Vereniging Sport en Gemeenten
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 20 december 2023