LAB: Update

In deze update van het programma LAB staan de ontwikkelingen vanuit de werkgroep aanbod centraal.

In de vorige update maakten we melding van de training “(leren) werken in netwerken” waarvan de eerste editie op 20 juni in Goes plaatsvond. Hier een kort verslag:

Ludus Zuid heeft op 20 juni 2022 voor twaalf Zeeuwse sportprofessionals en buurtsportcoaches de training ‘werken met netwerken’ verzorgd. De deelnemers werden meegenomen in het veranderende speelveld. Zij zijn aan de slag gegaan met een eigen samenwerkingsvraagstuk, aangezien samenwerking voor sportprofessionals en buurtsportcoaches tussen en over domeinen heen steeds belangrijker wordt. Hierdoor neemt het belang van goede procesvaardigheden, die je helpen je netwerk(en) optimaal te benutten, alsmaar toe. De deelnemers kregen gedurende de dag tools aangereikt in de vorm van een korte uitleg van de theorie om deze vervolgens te oefenen met een casus vanuit de eigen praktijk. Na afloop van de training gaven de deelnemers aan dat de verhouding theorie, praktijk en uitwisseling zeer goed was en tevens hebben zij de wens uitgesproken om in 2023 deel te willen nemen aan een verdiepingssessie ‘werken met netwerken’. Deze training komt ook in de andere regio’s beschikbaar, dus houd de sites van de regionale academies in de gaten.

Senioren; een doelgroep met arbeidsperspectief!

Er komen steeds meer senioren en deze senioren worden steeds ouder! In 2050 is ¼ van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder (Bron CBS). Niet alleen neemt het aantal mensen met (één of meer) chronische aandoeningen toe, ook voelt 44% van de 65-plussers zich eenzaam en dat percentage loopt op naarmate men ouder wordt. Gelukkig is er toenemende aandacht voor deze groeiende (doel)groep. Sportkracht 12 lanceerde onlangs haar ‘visiedocument senioren en in het laatste zorgakkoord ‘samen werken aan gezonde zorg’ wordt ingezet op preventie en participatie, zelfredzaamheid en gezondheid. Sport- en beweeg aanbod voor (kwetsbare) ouderen heeft een bewezen positieve invloed op deze factoren en zorgt voor een hogere kwaliteit van leven. Op het gebied van valpreventie is door het ministerie zelfs een ambitieuze ambitie geformuleerd waardoor naar verwachting vanaf 2023, 90.000 mensen gaan deelnemen aan valpreventie (beweeg)aanbod. Diezelfde ambitie voorziet in directe doorstroming in bestaand sport- en beweegaanbod. Aanbod wat veelal door de buurtsportcoach moet worden gecoördineerd en aangeboden. Op gebied van je ‘carrièrepad’ iets om in de gaten te houden.

Vanwege die urgentie is het programma Landelijke Academie voor Buurtsportcoaches (LAB) een pilot Senioren sport- en beweegopleiding gestart. Kennis, vaardigheden en attitude ten opzichte van deze doelgroep is namelijk niet vanzelfsprekend een onderdeel van de opleidingen tot buurtsportcoach en vraagt dus om (bij)scholing. De bestaande scholingen voldoen niet meer aan die (nieuwe) scholingsbehoeftes van de sportprofessional van tegenwoordig. De LAB-pilot gaat de bestaande scholingen herijken, meer flexibel en modulair inrichten, waardoor het voor de buurtsportcoach aantrekkelijker wordt deze te volgen. Inmiddels is de pilot gestart en heeft het ministerie van VWS een financiering hiervoor toegezegd. Niet alleen voor de door ontwikkeling van de scholingen, maar ook voor het opleiden van 200 buurtsportcoaches. En vanuit het arbeidsmarktfonds van de sport, Samen Presteren, komen aanvullende middelen beschikbaar om In Balans (valpreventieprogramma) hierin te verwerken. Alle lichten staan dus op groen. Er is geld, er is momentum, er is arbeidsperspectief, aantrekkelijke scholingen en een zeer dankbare doelgroep. Laat je informeren op de ‘Kennisdag Brede Regeling Combinatiefunties’ op 7 november en houd de berichtgeving hieromtrent in de gaten.

In de volgende update meer over de intaketool voor aanbieders van scholing.

Wil je meer weten over (een van de onderdelen van) het programma LAB? Neem dan contact op met programmamanager LAB Brigitte Musters via 06-53129350 of b.musters@sportengemeenten.nl of laat een bericht achter op LAB@sportengemeenten.nl

Afzender: Vereniging Sport en Gemeenten
Dit nieuwsbericht is toegevoegd op 14 oktober 2022